Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Tomasz Malinowski

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Konstytucja RP. Rozdział IX – Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Organy konstytucyjne

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

11) przedstawia kompetencje Najwyższej Izby Kontroli, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i prokuratury w Rzeczypospolitej Polskiej; uzasadnia znaczenie tych instytucji dla funkcjonowania państwa prawa.

IV. Prawa człowieka i ich ochrona.

Uczeń:

2) przedstawia sądowe środki ochrony praw i wolności w Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich; pisze skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (według wzoru dostępnego na stronie internetowej); wykazuje znaczenie skargi konstytucyjnej.

Zakres rozszerzony

X. Kontrola władzy.

Uczeń:

2) podaje przykłady kontroli władzy przez media; analizuje – na współczesnych przykładach – przypadki ograniczania praw mediów; wyjaśnia rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że poziom krytycyzmu mediów często zależy od ich orientacji politycznej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje zapisy w Konstytucji RP dotyczące Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

 • charakteryzuje kompetencje organów kontroli państwowej i ochrony prawa;

 • analizuje typy poleceń do ćwiczeń dotyczących organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz organów konstytucyjnych;

 • ocenia swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego;

 • mapa myśli.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • rzutnik multimedialny.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przed lekcją zespół klasowy zostaje podzielony na grupy. Zadaniem każdej z nich jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej przydzielonego zagadnienia z sekcji „Przeczytaj”. Zagadnienia:
  – grupa 1 – NIK – skład, sposób powoływania, kompetencje, zakres kontroli;
  – grupa 2 – RPO – sposób powoływania, kompetencje, działania;
  – grupa 3 – RPD – sposób powoływania, kompetencje, działania;
  – grupa 4 – KRRiT – skład, sposób powoływania, kompetencje, działania;
  – grupa 5 – RPO – skarga do rzecznika, przykłady, wyniki działań.

Faza wstępna:

 1. Wprowadzenie uczniów w temat lekcji: „Konstytucja RP. Rozdział IX – Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Organy konstytucyjne” i omówienie celów zajęć.

 2. Uczniowie biorą udział w rozmowie wprowadzającej szczegółowo w przedstawiony temat lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Przedstawienie uczniowskich prezentacji (oprócz grupy 5). Po każdej z nich następuje omówienie: uczniowie mogą zadawać pytania prelegentom, weryfikować i uzupełniać informacje.

 2. Uczniowie zapoznają się z medium w sekcji „Film”. Tworzą notatkę w formie mapy pojęć. Następnie wykonują polecenia i ćwiczenia dołączone do materiału.

 3. Uczniowie z grupy 5 przedstawiają swoją prezentację nt. skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Pozostali uczniowie zapisują przykłady spraw, jakimi zajmował się RPO i pytania z nimi związane. Następnie prowadzą dyskusję dotyczącą rodzaju skarg wpływających do RPO, procedury ich składania, wyników rozpatrzenia itp. Na końcu odpowiadają na pytanie: „Czy według nich urząd RPO działa skutecznie?”.

 4. Praca w grupach z treścią e‑materiału. Uczniowie na podstawie prezentacji, sekcji „Przeczytaj” oraz informacji zawartych w multimedium w sekcji „Film” układają pytania do quizu dla innych grup. Następnie wspólnie określają zasady rywalizacji i punktowania dobrych odpowiedzi (np. gra na czas lub na liczbę poprawnych odpowiedzi). Przeprowadzenie gry w klasie. Wybrana osoba dba o prawidłowy przebieg quizu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Nauczyciel nagradza zwycięską drużynę, np. ocenami z aktywności.

 5. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne z sekcji „Sprawdź się”. Wyniki pracy omawiane są na forum i komentowane przez nauczyciela.

Faza podsumowująca:

 1. Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń i poleceń z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Na zakończenie nauczyciel dokonuje oceny pracy wylosowanej grupy. Prosi o samoocenę uczniów dotyczącą współpracy w zespole oraz wykonanego zadania. Dokonuje oceny pracy wybranych uczniów.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

Materiały pomocnicze

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r., prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, isap.sejm.gov.pl.

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r., isap.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, isap.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Film” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida