Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R22wW08V05lKh1
Ćwiczenie 1
Wskaż, co nie należy do obowiązków Najwyższej Izby Kontroli. Możliwe odpowiedzi: 1. wydawanie opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, 2. wydawanie opinii o projektach ustaw, 3. przedstawianie comiesięcznych sprawozdań ze swojej działalności, 4. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów
RBTs7KFSuCzfj1
Ćwiczenie 2
Wskaż kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Możliwe odpowiedzi: 1. określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców, 2. wydawanie ustaw dotyczących radiofonii i telewizji, 3. przyznawanie koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie stacji telewizyjnych i programów radiowych, 4. sprawowanie kontroli nad nadawcami w granicach określonych ustawą
RP5U27rL5nYfC2
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. Skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich może złożyć każda osoba fizyczna i prawna.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje senat.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kompetencje Rzecznika Praw Dziecka są znacznie szersze niż Rzecznika Praw Obywatelskich.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść o kasację od orzeczenia sądu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Wystąpienie pokontrolne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie (dalej PIW) prawidłowo realizował swoje obowiązki w zakresie nadzoru nad Schroniskiem dla psów w Strzelcach. W ciągu miesiąca po nadaniu numeru weterynaryjnego przeprowadzona została kontrola w schronisku, której wynikiem było wydanie decyzji o wstrzymaniu działalności schroniska. Powodem wydania decyzji o wstrzymaniu działalności było stwierdzenie, że schronisko jest dopiero w trakcie budowy i nie ma możliwości, aby spełniało ono swoją funkcję.

cw Źródło: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, Wystąpienie pokontrolne, 2019 r., dostępny w internecie: nik.gov.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
RVkAJnSY0rs1u
Dokończ zdanie.
Na podstawie fragmentu raportu Najwyższej Izby Kontroli można stwierdzić, że w opisanym przypadku NIK nie badał… Możliwe odpowiedzi: 1. celowości., 2. legalności, 3. rzetelności., 4. gospodarności.
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r.

Art. 7a

Rzecznik nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Rzecznik nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

cw1 Źródło: Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
RarF0rFsQU1Mm
Wymień nazwy dwóch przywilejów Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawionych w podanym fragmencie ustawy. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Biuro RPO 10 przykładów interwencji indywidualnych Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.

Pan Mirosław, który opiekuje się starym, bardzo już niesamodzielnym ojcem, nie dostał świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ zgodnie z ustawą dostać je może tylko opiekun osoby, która sprawność utraciła w dzieciństwie albo z niepełnosprawnością się urodziła. Co prawda Trybunał Konstytucyjny uznał takie kryterium za niezgodne z Konstytucją, ale ustawa nie została zmieniona. W imieniu pana Mirosława skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich napisała jego siostra, dzwoniąc do biura w Warszawie i prosząc o podjęcie działania.

cw2 Źródło: Biuro RPO, 10 przykładów interwencji indywidualnych Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r., 4.01.2018 r., dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
R8xsmEMcPlDK7
Wyjaśnij, czy w opisanej sytuacji skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich została złożona zgodnie z wymogami prawa. (Uzupełnij).
R1VnIDyaVNots3
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródła zdjęć: Sejm RP, licencja: CC BY 2.0; Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, licencja: CC BY-SA 3.0; Artur Hojny, licencja: tylko do użytku edukacyjnego; Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 7
R1MjpraJFMQpO
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
(…)

Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. W głównej części samoregulacji ustalono, jakie produkty będą mogły być reklamowane przy audycjach kierowanych do dzieci poniżej 12. roku życia, a jakie nie. (…)

W publikacji (…) „Reklamy żywności w programach dla dzieci poniżej 12 roku życia” opublikowano podsumowanie działań. „Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że nadawcy programów dla dzieci podjęli przyjęte zobowiązanie, rezygnując z emisji reklam słodyczy, napojów i słonych przekąsek”.

cw3 Źródło: (…), 24.02.2020 r., dostępny w internecie: wiadomoscihandlowe.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
RlDvxzyC10h2d
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida