Imię i nazwisko autora:

Bartłomiej Klus

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Powtórzenie z ruchu jednostajnego po okręgu

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;
19) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu.
II. Mechanika. Uczeń:
9 ) stosuje do obliczeń związki między promieniem okręgu, prędkością kątową, prędkością liniową oraz przyspieszeniem dośrodkowym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. wskazuje relacje wiążące prędkość kątową z prędkością liniową oraz przyspieszeniem dośrodkowym;

  2. analizuje sposoby wykorzystania związku między prędkością kątową a prędkością liniową i przyspieszeniem dośrodkowym do problemów fizycznych w ruchu po okręgu;

  3. wykorzystuje związek między prędkością kątową a prędkością liniową i przyspieszeniem dośrodkowym w zadaniach rachunkowych.

Strategie nauczania:

IBSE (Inquiry‑Based Science Education - nauczanie/uczenie się przez odkrywanie/dociekanie naukowe)

Metody nauczania:

burza mózgów, pokaz multimedialny, analiza pomysłów

Formy zajęć:

praca w grupach, praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

film samouczek obrazujący związek między prędkościami kątową i liniową oraz przyspieszeniem dośrodkowym; zestaw zadań

Materiały pomocnicze:

e‑materiał: „Jak w obliczeniach wykorzystać związek między prędkością kątową a prędkością liniową oraz przyspieszeniem dośrodkowym”

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Wprowadzenie zgodnie z treścią w części pierwszej „Czy to nie ciekawe?”.
Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie wiadomości o parametrach w ruchu jednostajnym po okręgu. Nauczyciel zbiera informacje na temat stanu wiedzy uczniów i ewentualnie prostuje nieścisłości.
Uczniowie, z pomocą nauczyciela, zapoznają się z relacjami między prędkością kątową, prędkością liniową i przyspieszeniem dośrodkowym.

Faza realizacyjna:

Uczniowie zapoznają się z treścią e‑materiału oraz samouczkiem.
Uczniowie w grupach rozwiązują zadania 1‑7 z zestawu ćwiczeń. Nauczyciel pełni rolę doradcy, obserwuje pracę uczniów i w razie potrzeby udziela wskazówek i podpowiedzi.
Nauczyciel podsumowuje pracę grup, prosząc o krótkie relacje, by wszyscy uczniowie poznali obie zależności.

Faza podsumowująca:

Uczniowie odnoszą się do postawionych sobie celów lekcji, ustalają które osiągnęli, a które wymagają jeszcze pracy, jakiej i kiedy. W razie potrzeby nauczyciel dostarcza im informację zwrotną kształtującą.

Praca domowa:

Uczniowie utrwalają wiedzę i poszerzają rozumienie czytając tekst e‑materiału i ponownie oglądając samouczek oraz rozwiązując zadanie 8 z zestawu ćwiczeń.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Multimedium bazowe może zostać wykorzystane przez uczniów przed lekcją i stanowić podstawę do dyskusji - na lekcji - na temat związku między prędkością kątową, liniową i przyspieszeniem dośrodkowym.