Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Anna Wąsiel‑Alberska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Chrześcijańska demokracja – współcześnie

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

V. Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja.

Uczeń:

7) porównuje założenia myśli socjaldemokratycznej i katolickiej nauki społecznej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • przeanalizuje programy europejskich partii ludowych;

 • scharakteryzuje działania partii we współczesnych państwach demokratycznych;

 • oceni programy partii pod względem ich atrakcyjności dla wyborców.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • analiza źródła;

 • odwrócona klasa.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Na poprzedniej lekcji uczniowie podzieleni są na trzy–cztery grupy.

2. Każda z grup jako zadanie domowe dostaje znalezienie i przygotowanie informacji na temat programu politycznego jednej z partii chadeckich działającej w państwie europejskim. W materiałach opracowanych w formie krótkiej prezentacji multimedialnej powinny znaleźć się porównywalne zagadnienia zaproponowane przez nauczyciela.

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Zespoły przedstawiają przygotowane prezentacje.

2. Uczniowie sprawdzają w internecie poparcie partii chadeckich w państwach, o których przygotowali materiały.

3. Grupy prezentują wyniki swojej pracy i oceniają wysokość poparcia, odwołując się do założeń programowych partii.

4. Uczniowie poproszeni są o przedstawienie swojej oceny przez odwołanie się do poziomu życia i poziomu laicyzacji społeczeństw w poszczególnych państwach. Oceniają zbieżność danych.

Faza podsumowująca

1. Wybrane osoby, po jednej z każdej grupy, tworzą wspólny program europejskich partii ludowych, reprezentowanych w Parlamencie Europejskim. Sprawdzają zgodność swoich ustaleń z programem EPL.

2. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat przyczyn wysokiego poparcie EPL w kolejnych wyborach do PE.

3. Wybrana osoba podsumowuje dyskusję.

Praca domowa:

Uczniowie poproszeni są o przygotowanie haseł wyborczych zachęcających do głosowania na partie ludowe.

Wykonanie ćwiczeń z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Benon Gaziński, Inspiracje chrześcijańskie w działalności Konrada Adenauera – współtwórcy powojennych Niemiec i dzisiejszej Unii Europejskiej, cejsh.icm.edu.

Konrad Ciesiołkiewicz, Metoda chadecka – propozycja na trudne czasy?, klubjagiellonski.pl.

Program Europejskiej Partii Ludowej, psl.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Audiobook może zostać wykorzystany jako podstawa do dyskusji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida