Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1M9c55IRSIIc
Ćwiczenie 1
Wskaż, co nie należy do założeń współczesnych chadeków. Możliwe odpowiedzi: 1. personalizm, 2. gospodarka centralnie planowana, 3. gospodarka z elementami interwencjonizmu, 4. przekonanie, że jednostka najpełniej rozwija się sama
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Benon Gaziński Inspiracje chrześcijańskie w działalności Konrada Adenauera – współtwórcy powojennych Niemiec i dzisiejszej Unii Europejskiej

(…) wywodząc z etyki chrześcijańskiej wymóg spełniania „służebnej” roli  państwa wobec osoby ludzkiej. Stanowienie prawa przez aparat państwowy nie może wynikać jedynie z determinacji rządzących, gdyż są one ograniczane przez pewne wyższe wartości i zasady. „Państwo musi opierać się na Bogu – stwierdzał Adenauer – każdy w systemie państwowym ponosi odpowiedzialność we własnym sumieniu i przed Bogiem”.

Poszukiwał wartości bardziej trwałych niż konstrukcje polityczne, znajdując oparcie w wartościach religijnych. Dawał wyraz przeświadczeniu, iż fundamenty cywilizacyjne państw i narodów;

(…) opierają się na wspólnej podwalinie: duchu Greków, Rzymian oraz chrześcijaństwie. Różnorodność w tym, co swoiste, a mimo to wspólność w tym, co fundamentalne, stanowią najważniejsze rysy Europy”.

c1 Źródło: Benon Gaziński, Inspiracje chrześcijańskie w działalności Konrada Adenauera – współtwórcy powojennych Niemiec i dzisiejszej Unii Europejskiej, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 3.02.2021 r.].
R1K4wMA0Jec8r
Dokończ zdanie.
Zdaniem Konrada Adenauera sposób sprawowania rządów w państwach demokratycznych powinien… Możliwe odpowiedzi: 1. być niezależny od wszelkich wartości i opierać się na woli politycznej., 2. spełniać rolę służebną wobec obywatela i tworzyć warunki jego współuczestnictwa w sprawowaniu władzy., 3. wprowadzać do prawa państwowego elementy prawa kanonicznego., 4. opierać się na normach i wartościach wynikających z judeochrześcijańskiej i antycznej tradycji Europy.
1
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Nowy program CDU

Nowy program partyjny niemieckich chrześcijańskich demokratów nosi tytuł: „Wolność i bezpieczeństwo – wartości podstawowe dla Niemiec”. Stanowi on modyfikację poprzedniego programu CDU z roku 1994. Kreśli między innymi bardziej nowoczesny obraz rodziny, odwołuje się do kontrowersyjnego pojęcia „kultury przewodniej”, postuluje wprowadzenie możliwości włączenia żołnierzy sił zbrojnych do akcji służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego. W swoim nowym programie partyjnym CDU wypowiada się przeciwko pełnemu członkostwu Turcji w Unii Europejskiej oraz domaga się przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni atomowych w kraju.

c2 Źródło: Nowy program CDU, dostępny w internecie: dw.com [dostęp 3.03.2020 r.].
R1QrLl8K2fZma
Łączenie par. Zaznacz, które stwierdzenie jest prawdziwe, a które fałszywe.. W nowych założeniach programowych CDU wprowadza elementy ograniczające prawa imigrantów do realizowania własnych tradycji kulturowych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W nowym programie CDU zakłada konieczność rozwoju społeczeństwa multikulturowego i poszerzenia praw imigrantów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem członków CDU konieczne jest wyznaczenie dłuższego okresu na transformację energetyczną Niemiec.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zgodnie z założeniami programowymi niemieccy chadecy promują tradycyjny model rodziny, ograniczając prawa osobom żyjącym w nieformalnych związkach.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Angela Merkel

Wiem, że jest lęk przed islamem. Ale jesteśmy partią, która ma w nazwie C (CDU – Unia Chrześcijańsko‑Demokratyczna). A ilu z was śpiewa jeszcze kolędy na Boże Narodzenie? Czy może śpiewacie tra la la albo coś w tym stylu? Ilu kolęd nauczymy nasze dzieci i wnuki? Kopiujmy nuty kolęd i zaprośmy kogoś, kto umie grać na flecie. Mówię to poważnie. Inaczej stracimy naszą chrześcijańską tradycję.

c4 Źródło: Angela Merkel. Cytat za: Jacek Żakowski, Zdziwienie i korzenie, dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 3.03.2020 r.].
Rn2I79RebbhQR
Dokończ zdanie.
Kanclerz Angela Merkel uważa, że na zagrożenie islamem należy zareagować przez… Możliwe odpowiedzi: 1. ograniczenie liczby imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki., 2. przymusową asymilację religijną obywateli innego wyznania., 3. świadome kultywowanie tradycji chrześcijańskich przez Niemców., 4. szukanie podobieństw między kulturą chrześcijańską i kulturą islamu i tworzenie eklektycznych norm społecznych i religijnych.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi i wykonaj polecenia.

Źródło I

1
Endgultiges Ergebnis der Bundestagswahl

Wybory [w 2013 r. – dop. red.] po raz trzeci wygrała CDU/CSU, zdobywając 41,5%. Dotychczasowemu koalicjantowi partii chadeckich, liberalnej FDP, nie udało się przekroczyć 5–procentowego progu wyborczego. Z wynikiem 4,8% liberałowie nie dostali się do Bundestagu po raz pierwszy w historii RFN. Stosunkowo wysoki wynik zanotowała nowa lista AfD, ale też była bardzo blisko przekroczenia pułapu 5%, co FDP. Zarówno FDP, jak i AfD zdobyły bardzo podobne poparcie.

c7 Źródło: Endgultiges Ergebnis der Bundestagswahl, dostępny w internecie: bundeswahlleiter.de [dostęp 3.03.2020 r.].

Źródło II

RjYd7yCHCJ7jb
Wykres kolumnowy. Wybory 2017 w Niemczech. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Partia: CDU/CSU
  • Wynik wyborczy (%): 33
 • 2. zestaw danych:
  • Partia: SPD
  • Wynik wyborczy (%): 20.5
 • 3. zestaw danych:
  • Partia: AfD
  • Wynik wyborczy (%): 12.6
 • 4. zestaw danych:
  • Partia: FDP
  • Wynik wyborczy (%): 10.7
 • 5. zestaw danych:
  • Partia: Lewica
  • Wynik wyborczy (%): 9.2
 • 6. zestaw danych:
  • Partia: Zieloni
  • Wynik wyborczy (%): 8.9
 • 7. zestaw danych:
  • Partia: pozostałe
  • Wynik wyborczy (%): 5.1
Oprac. na podst.: Polska Agencja Prasowa, Niemcy: ogłoszono oficjalne wyniki wyborów; wygrywa CDU/CSU z wynikiem 33%, pap.pl [dostęp: 9.04.2021].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RCJhEiwLy5PK1
Oblicz, jak zmieniło się poparcie dla CDU w kolejnych elekcjach. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Konrad Ciesiołkiewicz Metoda chadecka – propozycja na trudne czasy?

Metoda ruchu chadeckiego, w najprostszym ujęciu, opiera się na kilku zasadach regulujących życie społeczne. Przypomnijmy najważniejsze z nich, na które wskazuje Kompendium Nauki Społecznej Kościoła.

Zasada dobra wspólnego rozumiana jest jako „suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość”.

Zasada pomocniczości (subsydiarności) jest fundamentalna dla obywatelskiego zaangażowania i wzrastania demokracji, leżąca także u źródeł rozwoju samorządności. Oznacza, że wszystkie społeczności wyższego szczebla powinny przyjąć postawę pomocy i wspierania wobec najmniejszych społeczności nastawioną na ich rozwój i podmiotowość.

Zasada solidarności wynika z równości i ze społecznej natury człowieka oraz wzajemnych więzów niezbędnych do szczęśliwego istnienia bez względu na pochodzenie. Jest bezpośrednim uzupełnieniem zasady dobra wspólnego i pociąga „większą świadomość długu zaciągniętego przez ludzi wobec społeczeństwa, w które są włączeni”.

c5 Źródło: Konrad Ciesiołkiewicz, Metoda chadecka – propozycja na trudne czasy?, dostępny w internecie: klubjagiellonski.pl [dostęp 3.03.2020 r.].
R1Cir04Db6vOT
Wymień trzy zasady ruchu chadeckiego, które mogą wpłynąć na budowę społeczeństwa obywatelskiego. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenie.

RRaFDQw7Qtipb
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rzme6HJSUk0ZW
Zaznacz, które stwierdzenie jest prawdziwe, a które fałszywe. Ilustracja przedstawia charakterystyczną dla chadeków ideę indywidualizmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na ilustracji przedstawiona jest zasada równości i społecznej natury człowieka, którą spotykamy w założeniach doktryny chrześcijańsko-demokratycznej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Autor ilustracji zwraca uwagę na znaczenie zasady dobra wspólnego, która zdaniem chadeków, powinna charakteryzować społeczeństwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ważnym elementem doktryny chadeckiej, widocznym na ilustracji, jest subsydiarność.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Program Europejskiej Partii Ludowej

103. Ludzie są wolni, odpowiedzialni i współzależni, a zatem biorą udział w budowie i ulepszaniu społeczeństwa.

104. Wolność jest wpisana w naturę człowieka. Oznacza to, że każda osoba ma prawo i obowiązek ponoszenia pełnej odpowiedzialności za swoje czyny, a także współdzielenia odpowiedzialności za integralność tworzonego świata wobec swoich sąsiadów i Ziemi.

105. Postęp jest wynikiem wielu prób osiągnięcia dobra wspólnego różnymi drogami, metodą prób, błędów i dialogu. Człowiek, który jest z natury omylny, nie może od razu poznać prawdy. W związku z tym należy uznać za niemożliwe opracowanie, a tym bardziej wprowadzenie w życie, koncepcji społeczeństwa idealnego, wolnego od cierpień i konfliktów. Odrzucamy wszelkie formy totalitaryzmu opierające się na takim dążeniu. Każdy człowiek może posiadać i zmieniać własną koncepcję dobra, a także dążyć do jej wypracowania. Ustrój demokratyczny z równym szacunkiem i troską traktuje osoby mające odmienne koncepcje dobra, pod warunkiem że wyrażają je zgodnie z wartościami tolerancji i demokracji.

c6 Źródło: Program Europejskiej Partii Ludowej, dostępny w internecie: psl.pl [dostęp 3.03.2020 r.].
Rdzc7h1yoveRp
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida