Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Marta Kulikowska

Przedmiot: Język polski

Temat: Młoda Polska – powtórzenie wiadomości cz. 2.

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
5) charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki;
6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
IV. Samokształcenie.
9. wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • krótko omówi polskich i zagranicznych przedstawicieli Młodej Polski;

 • omówi charakterystyczne elementy występujące w twórczości młodopolskich autorów;

 • scharakteryzuje młodopolskie nurty literackie.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem e‑podręcznika;

 • z użyciem komputera;

 • mapa myśli;

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • e‑podręcznik;

 • tablica interaktywna lub rzutnik;

 • komputery z dostępem do internetu dla uczniów.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i prosi o przygotowanie notatek na temat gatunków literackich popularnych w Młodej Polsce.
  - Gr. 1 - gatunki epickie: powieść psychologiczna, powieść społeczno‑obyczajowa, powieść fantastyczna, opowiadanie, nowela,
  - Gr. 2 - gatunki liryczne: sonet (cykle sonetów), poemat prozą, ballada, hymn, bajka, fraszka, satyra,
  - Gr. 3 - gatunki dramatyczne: komedia, dramat obyczajowy, dramat psychologiczny, dramat historyczny, dramat poetycki.
  Młodzież korzysta w tym celu z wybranych przez siebie źródeł.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej albo przy użyciu rzutnika temat lekcji. Następnie wprowadza w niego uczniów, nawiązując do zagadnień opisanych w sekcji „Wprowadzenie”. Wspólne omówienie celów lekcji.

 2. Nauczyciel prosi uczniów o zaprezentowanie wszystkich prac przygotowanych w domu. Chętne osoby omawiają informacje z dotyczące gatunków literackich.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z sekcją „Przeczytaj” oraz z linią chronologiczną. Po zapoznaniu się z informacjami tworzą w parach mapy myśli związane z tematem.
  Następnie notują charakterystyczne elementy, występujące w utworach zaprezentowanych twórców.

 2. Uczniowie zapoznają się z galerią polskich twórców młodopolskich. Wyjaśniają, dlaczego Stanisław Przybyszewski stał się symbolem młodopolskiego artysty‑cygana.

 3. Dyskusja. Uczniowie rozważają, czy zainteresowania Tadeusza Micińskiego i tematyka poruszana w jego utworach były bliskie innym młodopolskim artystom. Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem rozmowy.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenia z sekcji „Galeria zdjęć interaktywnych”.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

 1. Scharakteryzuj nurty literackie, według których tworzyli pisarze omówieni w sekcji „Linia chronologiczna”.

Materiały pomocnicze:

 • Artur Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2004.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z multimedium z sekcji „Linia chronologiczna”, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogłębiać swoją wiedzę.