Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Magdalena Wojciechowska‑Rysiawa 

Przedmiot: Matematyka

Temat: Walec – kontekst realistyczny

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum lub technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Stereometria.

Zakres podstawowy. Uczeń:

1) rozpoznaje wzajemne położenie prostych w przestrzeni, w szczególności proste prostopadłe nieprzecinające się;

6) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • oblicza objętość, pole powierzchni, długości odcinków i własności przekroju walca w kontekście rzeczywistym

 • dobiera strategię rozwiązywania zadań do zagadnień odnoszących się do rzeczywistości

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

 • behawioryzm

Metody i techniki nauczania:

 • sztafeta zadaniowa

 • rozmowa nauczająca

 • dyskusja

Formy pracy:

 • praca całą klasą

 • praca w parach

Środki dydaktyczne:

 • komputer z dostępem do Internetu, głośników i tablicy interaktywnej lub projektora

 • modele brył

 • materiały zawarte w e–podręczniku.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel prowadzi z uczniami dyskusję na temat wykorzystania walców w życiu codziennym.

 2. Uczniowie formułują kryteria sukcesu, podają przykłady wielkości, które można obliczać w walcu np. objętość naczynia itp.

 3. Nauczyciel prezentuje uczniom Film Samouczek z przykładami rozwiązywania zadań dotyczących walca.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie rozwiązują samodzielnie polecenia do medium, a następnie wymieniają się rozwiązaniami z koleżanką lub kolegą z ławki i dokonują oceny koleżeńskiej.

 2. Uczniowie rozwiązują samodzielnie ćwiczenia z sekcji „Przeczytaj”.

 3. Nauczyciel wraz z uczniami analizuje rozwiązania uczniowskie.

 4. Wybrani uczniowie rozwiązują na tablicy zadania, które sprawiały najwięcej problemów.

Faza podsumowująca:

 • Uczniowie dokonują samooceny i podsumowują w jaki sposób można wykorzystać własności walca w życiu codziennym.

Praca domowa

Wymyślić i rozwiązać zadanie związane z zastosowaniem walca w życiu codziennym. Przekazać treść zadania wylosowanemu koleżance lub koledze z klasy do rozwiązania.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Film samouczek uczniowie mogą wykorzystać w domu do utrwalenia wiadomości oraz w materiale „Objętość walca” lub „Pole powierzchni walca”.