Autor: Justyna Szymańska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o społeczeństwie 2022, Historia i teraźniejszość

Temat: Inne doktryny polityczne

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

V. Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja.

Uczeń:

10) przedstawia założenia ideowe wybranych ruchów społecznych (np. alterglobalizm, ekologizm, feminizm).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje typy poleceń do ćwiczeń dotyczących ekologizmu;

 • ocenia swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń;

 • charakteryzuje założenia ekologizmu, anarchizmu i agraryzmu;

 • wyjaśnia rolę społeczeństwa wiejskiego historycznie i współcześnie;

 • wskazuje przykłady organizacji anarchistycznych i ekologicznych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • śniegowa kula.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • rzutnik multimedialny.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

1. Uczniowie zapoznają się z treścią e‑materiału, aby w czasie zajęć móc aktywnie uczestniczyć w dyskusji i rozwiązywać zadania.

2. Uczniowie wyszukują przykłady organizacji reprezentujących agraryzm, ekologizm i anarchizm. Notują najważniejsze informacje na ich temat.

Faza wstępna:

1. Wybrani lub chętni uczniowie przedstawiają przykładowe organizacje reprezentujące agraryzm, anarchizm oraz ekologizm.

2. Wprowadzenie uczniów w temat lekcji: „Inne doktryny polityczne” i omówienie celów zajęć.

3. Śniegowa kula. Uczniowie w parach przygotowują definicje agraryzmu, anarchizmu i ekologizmu. Następnie łączą się w czwórki, porównują swoje pomysły, dyskutują i tworzą wspólną wersję propozycji. W kolejnym kroku łączą się w ósemki i coraz liczniejsze grupy, aż powstaną ogólnoklasowe wersje definicji. Chętna lub wybrana osoba zapisuje propozycje na tablicy.

Faza realizacyjna

1. Podział klasy na grupy. Każda z nich opracowuje fragment materiału z sekcji „Podsumowanie”. Po zakończeniu pracy przedstawiciele zespołów prezentują przydzielone zagadnienie. Pozostali uczniowie sporządzają notatki, mogą zadawać pytania i weryfikować przedstawione informacje.

2. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia nr 1–4, a następnie porównują swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką.

Faza podsumowująca:

1. Uczniowie wykonują indywidualnie lub w parach pozostałe ćwiczenia.

Praca domowa:

Napisz krótką notatkę, uwzględniając w niej najistotniejsze informacje dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach.

Zapoznaj się z audiobookiem i przygotuj wypowiedź pisemną na temat tego, jak funkcjonowało społeczeństwo wiejskie i jakie było jego znaczenie historycznie, a jak to wygląda dziś.

Zapoznaj się z filmem i przygotuj notatkę w formie mapy myśli dotyczącej tego, o czym mówi dr K. Kowaluk.

Materiały pomocnicze:

Saturnin Dąbrowski, Agraryzm jako misja dziejowa chłopów, lewicowo.pl.

CBOS, Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska. Opinie i diagnozy nr 34, cbos.pl.

Marcin Kawa, Co to jest GMO? Organizmy transgeniczne?, biotechnolog.pl.

Arkadiusz Indraszczyk, Refleksje o „trzeciej drodze” – wielość propozycji i trudności ich zastosowania jako systemów ustrojowych, mhprl.pl.

Zofia Chyra‑Rolicz, Spółdzielczość jako element tożsamości ruchu ludowego, mhprl.pl.

Jan Jachymek, Ludowcowa koncepcja „trzeciej drogi”, mhprl.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Film” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.