1
Pokaż ćwiczenia:
111
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj zadanie.

RimLTiAsdTvyz
Wykres skumulowany. Jaka jest Pana(i) osobista opinia na temat zmian klimatu? Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odzwierciedla Pana(i) pogląd na tę kwestię.. Lista elementów: 1. zestaw danych:Zmiany klimatu są obecnie jednym z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji: XII 2009Zmiany klimatu stanowią pewne zagrożenie, ale jest to jedno z wielu niebezpiecznych zjawisk: 15Zmiany klimatu nie stanowią szczególnie istotnego zagrożenia: 56Zmiany klimatu w ogóle nie są zjawiskiem niebezpiecznym: 16Takie zjawisko jak zmiany klimatu nie istnieje: 4Trudno powiedzieć: 12. zestaw danych:Zmiany klimatu są obecnie jednym z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji: IX 2014Zmiany klimatu stanowią pewne zagrożenie, ale jest to jedno z wielu niebezpiecznych zjawisk: 18Zmiany klimatu nie stanowią szczególnie istotnego zagrożenia: 57Zmiany klimatu w ogóle nie są zjawiskiem niebezpiecznym: 12Takie zjawisko jak zmiany klimatu nie istnieje: 5Trudno powiedzieć: 23. zestaw danych:Zmiany klimatu są obecnie jednym z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji: II 2016Zmiany klimatu stanowią pewne zagrożenie, ale jest to jedno z wielu niebezpiecznych zjawisk: 22Zmiany klimatu nie stanowią szczególnie istotnego zagrożenia: 53Zmiany klimatu w ogóle nie są zjawiskiem niebezpiecznym: 11Takie zjawisko jak zmiany klimatu nie istnieje: 3Trudno powiedzieć: 2
Oprac. na podst.: CBOS, Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska. Opinie i diagnozy nr 34, cbos.pl [dostęp: 19.02.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RHXCXlVSbjjFd
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tabelą i wykonaj ćwiczenie.

Czy Pan(i) swoim działaniem może przyczynić się do poprawy stanu środowiska w swojej miejscowości?

Gdzie upatrywał(a)by Pan(i) przede wszystkim przyczyn zmian klimatu? Czy, Pana(i) zdaniem:

jest to przede wszystkim efekt działalności człowieka

odpowiadają za to przede wszystkim przyczyny naturalne

Trudno powiedzieć

W procentach

Tak

78

16

6

Nie

66

26

8

Trudno powiedzieć

41

19

30

tabela Źródło: CBOS, Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska. Opinie i diagnozy nr 34, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 19.02.2020 r.].

R11epbSb4YUMY
Wskaż zależność pomiędzy stosunkiem respondentów do przyczyn zmian klimatu a ich przeświadczeniem o możliwości przyczynienia się do poprawy stanu środowiska. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Marcin Kawa Co to jest GMO? Organizmy transgeniczne?

Organizmy modyfikowane genetycznie - GMO (z ang. Genetically Modified Organism) – organizmy transgeniczne – są to organizmy które zawierają w swoim genomie (czyli informacji genetycznej organizmu) obce geny, pochodzące z obcego organizmu. Dziedziną nauki zajmującą się modyfikacjami organizmów jest inżynieria genetyczna, umożliwia ona wyizolowanie i namnożenie dowolnego genu z dowolnego organizmu i za pomocą różnych metod wprowadzenia go do genomu modyfikowanego organizmu.

kawa Źródło: Marcin Kawa, Co to jest GMO? Organizmy transgeniczne?, 27.11.2004 r., dostępny w internecie: biotechnolog.pl [dostęp 22.02.2020 r.].
RbWBQjL8VRU78
Wyjaśnij, z jakiego powodu zjawisko przedstawione w tekście jest krytykowane przez Greenpeace. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4
Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj polecenie.
RRcDPPgqTTonU
Plakat anarchosyndykalistycznego związku zawodowego Robotnicy Przemysłowi Świata.
We eat for you – Jemy za ciebie
We work for all – Pracujemy za wszystkich
We feed all – Karmimy wszystkich
Pyramid of Capitalist System – Piramida systemu kapitalistycznego
Źródło: dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 22.02.2020 r.], domena publiczna.
R1PD1CJS3LVV8
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Encyklopedia PWN: anarchizm

Doktryna polityczna i ruch społeczny sprzeciwiające się wszelkiej władzy publicznej, postulujące likwidację państwa i zastąpienie go ustrojem bezpaństwowym, opartym na wolnych od jakiegokolwiek przymusu, samorzutnie powstających związkach producentów i konsumentów.

slownik Źródło: Encyklopedia PWN: anarchizm, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 2.12.2020 r.].
R1VzDAE2VXJrc
Biorąc pod uwagę elementy definicji, wyjaśnij, dlaczego anarchizm nie znalazł dużego poparcia na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Arkadiusz Indraszczyk Refleksje o „trzeciej drodze” – wielość propozycji i trudności ich zastosowania jako systemów ustrojowych

Według Sławińskiego, agraryzm był doktryną, która „ostrzega przed jednostronnym rozwojem kulturalno‑cywilizacyjnym (…). Prowadzi to bowiem do wynaturzonych form kultury (…), której produktem w najlepszym razie jest »system używania«, zwłaszcza w olbrzymich konglomeratach miejskich, obliczony nie na szczęście jednostek, ale na maksymalną produkcje i konsumpcję”. Taki system prowadził do tworzenia człowieka – indywidualisty, nastawionego na zysk i wyuczonego bezwzględnej walki „o swoje”.

refleksje Źródło: Arkadiusz Indraszczyk, Refleksje o „trzeciej drodze” – wielość propozycji i trudności ich zastosowania jako systemów ustrojowych, dostępny w internecie: mhprl.pl [dostęp 22.02.2020 r.].
R1HqvCqQq0EjL
Dokończ zdanie.
Według podanego fragmentu Sławiński krytykował występujący rozwój kulturalno-społeczny jako niezgodny z typową dla agraryzmu zasadą… Możliwe odpowiedzi: 1. przywiązania do ziemi i natury., 2. organiczności porządku wiejskiego., 3. solidarności i współpracy społecznej., 4. poszanowania tradycji, rodziny i wiary.
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Zofia Chyra-Rolicz Spółdzielczość jako element tożsamości ruchu ludowego

W opinii działaczy ruchu ludowego spółdzielczości wiejskiej przeznaczano rolę pomocniczą w organizacji pracy i życia mieszkańców wsi. Postrzegano ją jako czynnik podnoszenia poziomu ekonomicznego, technicznego i kulturalnego gospodarstw wiejskich. W pierwszych powojennych latach chaosu gospodarczego (do 1924 r.) partie ludowe różnych orientacji widziały w spółdzielczości przede wszystkim skuteczną formę samoobrony ludności wiejskiej i miejskiej przed wyzyskiem spekulantów, licznych pośredników handlowych. (…) Jednakże pomimo ładnie brzmiących deklaracji programowych i agitacji prospółdzielczej w terenie i na łamach prasy ludowej (…) efekty zaangażowania stronnictw ludowych w rozwój spółdzielczości były jeszcze nikłe. Rozwojowi kooperacji nie sprzyjała nieustabilizowana sytuacja gospodarcza przed reformą walutową Władysława Grabskiego.

chyra Źródło: Zofia Chyra-Rolicz, Spółdzielczość jako element tożsamości ruchu ludowego, dostępny w internecie: mhprl.pl [dostęp 22.02.2020 r.].
RfozumiVh7eO0
Wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Rozwojowi spółdzielczości sprzyjała nieustabilizowana sytuacja gospodarcza. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Celem ruchu spółdzielczego była ochrona interesów jego członków. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Partie ludowe nie propagowały rozwoju ruchu spółdzielczego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ruch spółdzielczy był z założenia ruchem politycznym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Jan Jachymek Ludowcowa koncepcja „trzeciej drogi”

Ideologia ruchu komunistycznego była zasadniczo sprzeczna z fundamentalnymi założeniami agraryzmu i „trzeciej drogi” rozwoju społecznego. Fundamenty ideowe agraryzmu zasadzały się na następujących filarach:

1. Najważniejszą wartością jest ziemia, naturalne środowisko życia i pracy człowieka (…).

2. Państwo jako najwyższa forma zorganizowanego bytu narodu, suwerenne i demokratyczne (…).

3. (…) podstawa ładu ustrojowego państwa powinna mieć wymiar (…) całościowy, zaś warunkiem jej rzeczywistego funkcjonowania jest pluralizm gospodarczy i polityczny.

jan Źródło: Jan Jachymek, Ludowcowa koncepcja „trzeciej drogi”, dostępny w internecie: mhprl.pl [dostęp 22.02.2020 r.].
R1FzdcoksG0qF
1. (Uzupełnij) 2. (Uzupełnij) 3. (Uzupełnij).