Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Tytus Izdebski

Przedmiot: historia

Temat: Objawione przeznaczenie? Stany Zjednoczone w I połowie XIX w.

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, zakres rozszerzony.

Podstawa programowa:

zakres rozszerzony

XXX. Europa i świat po kongresie wiedeńskim.

Uczeń:

4) wyjaśnia założenia doktryny Monroe;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • poznaje założenia doktryny Monroego z 1823 r.;

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego doktryna Monroego miała tak poważne konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych i świata;

 • zna i potrafi uporządkować przyczyny szybkiego rozwoju Stanów Zjednoczonych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm,

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca,

 • wywiad,

 • analiza tekstu źródłowego, źródeł ikonograficznych i danych statystycznych,

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputer, rzutnik multimedialny,

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale,

 • atlas historyczny.

Przebieg zajęć

Przed lekcją:

Podczas poprzednich zajęć nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie wiadomości na temat powstania Stanów Zjednoczonych i ich konstytucji oraz walki kolonii Ameryki Południowej i Środkowej o niepodległość.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel inicjuje lekcję, pokazując uczniom reprodukcję obrazu Postęp Ameryki. Prosi uczniów o zgłaszanie pomysłów interpretacyjnych, jeden z uczniów może je zapisywać na tablicy. Nauczyciel podsumowuje propozycje i prezentuje wspólną interpretację.

 2. Prowadzący przedstawia temat lekcji i jej cel, wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery lub osiem grup (w zależności od liczebności klasy). Każda z grup przygotowuje krótką informację – tematy do opracowania:

 • Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych w I połowie XIX w.

 • Budowanie podstaw państwa.

 • Okoliczności powstania i treść doktryny Monroego.

 • Problem niewolnictwa oraz Indian w I połowie XIX w.

 1. Po wyznaczonym czasie przedstawiciele każdej z grup prezentują opracowane informacje. Nauczyciel w razie potrzeby dopowiada brakujące informacje, udziela uczniom informacji zwrotnej.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel odtwarza film, polecając jednocześnie uczniom, aby w jego trakcie notowali najważniejsze według nich informacje. W kolejnym kroku dzieli uczniów na 4‑osobowe grupy i każdej z nich poleca wykonanie polecenia nr 2, a następnie 3; uczniowie wyjaśniają, w jaki sposób doktryna Monroego wpłynęła na sytuację polityczną i gospodarczą Stanów Zjednoczonych, a w jaki sposób na sytuację Europy.

 3. Po określonym czasie uczniowie prezentują wyniki pracy w grupach. Nauczyciel w razie potrzeby służy pomocą, dopowiadając istotne informacje.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel inicjuje krótką debatę na temat oceny doktryny Monroego na rozwój Stanów Zjednoczonych i świata. Uczniowie przedstawiają swoje argumenty, wybrana osoba podsumowuje je na koniec dyskusji.

 2. Nauczyciel zadaje pracę domową i omawia sposób jej wykonania.

Praca domowa:

Słowo gringos oznaczało w języku hiszpańskim pierwotnie Greków. Prześledź drogę, która doprowadziła do tego, że Meksykanie określali tym pojęciem Amerykanów w XIX w. Zapisz wynik swoich poszukiwań.

Materiały pomocnicze:

Bartnicki A., Critchlow D.T., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa, 1995.

Brogan H., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004.

Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008.

Gołębiowski M., Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004.

Jenkins P., Historia Stanów Zjednoczonych, Kraków, 2009.

Pastusiak L., Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005.

Rozbicki M.J.,Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do roku 1861, Warszawa 1991.

Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976.

Film dokumentalny Ameryka. Historia USA (America. The Story of Us) zrealizowany dla kanału History w 2010 r., odc. 3: Na zachód, odc. 4: Podział.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą zapoznać się z e‑materiałem oraz obejrzeć filmy przed lekcją tak, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogłębiać swoją wiedzę.