Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Katarzyna Podfigurna

Przedmiot: Matematyka

Temat: Asymptota ukośna wykresu funkcji

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. oblicza granice funkcji (w tym jednostronne);

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna definicje asymptoty ukośnej lewostronnej, prawostronnej wykresu funkcji

 • zna twierdzenia umożliwiające wyliczenie równania asymptot ukośnych wykresu funkcji

 • podaje równania asymptoty ukośnej lewostronnej, prawostronnej i obustronnej wykresu funkcji

 • oblicza granice funkcji w nieskończoności korzystając z poznanych własności o granicach

 • analizuje zadania oraz dokonuje wyboru najefektywniejszej metody prowadzącej do ich rozwiązania

 • przedstawia pełny tok rozwiązania zadania wraz z uzasadnieniem

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

 • konektywizm

Metody i techniki nauczania:

 • wykład informacyjny

 • burza mózgów

 • pokaz multimedialny

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu

 • tablica interaktywna/rzutnik multimedialny

 • e–podręcznik

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Uczniowie przypominają definicję asymptoty pionowej wykresu funkcji.

 2. Uczniowie podają metody wyznaczania granicy funkcji w nieskończoności.

 3. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 3 – osobowe.

 2. Każda grupa ma zapoznać się z materiałem zawartym w sekcji „Przeczytaj”.

 3. Na podstawie przeczytanego materiału uczniowie przygotowują przykład funkcji, której wykres ma asymptotę ukośną a następnie jej wykres sporządzają w programie geogebra.

 4. Chętni przedstawiciele grup prezentują na tablicy szkice wykresów funkcji z zaznaczeniem asymptoty ukośnej i pionowej – jeśli wykres taką posiada.

 5. Metodą burzy mózgów uczniowie określają etapy wyznaczenia równania asymptoty ukośnej.

 6. Uczniowie formułują wnioski, w których określają jak otrzymać równanie asymptoty ukośnej.

 7. Nauczyciel prezentuje film samouczek i omawia go z uczniami, następne uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania pod filmem.

 8. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela.

 9. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów udzielając im wskazówek i zwracając uwagę na staranność zapisów.

Faza podsumowująca:

 1. Wybrani uczniowie prezentują rozwiązania ćwiczeń interaktywnych.

 2. Uczniowie określają co było dla nich trudne lub niezrozumiałe a nauczyciel udziela wyjaśnień.

 3. Uczniowie sporządzają notatkę w zeszycie: definicje i twierdzenia o asymptocie ukośnej wykresu funkcji.

 4. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, ocenia aktywność uczniów.

Praca domowa:

Zadaniem uczniów jest wykonanie pozostałych ćwiczeń interaktywnych z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Materiały zawarte w filmie samouczku uczniowie mogą przeanalizować jako pracę własną przed lekcją. Umożliwi im to wystąpienie na zajęciach w roli ekspertów.