Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć

Autor: Patrycja Leszczenko, Krzysztof Błaszczak

Przedmiot: chemia

Temat: Sprawdzamy właściwości fizyczne tlenu cząsteczkowego.

Grupa docelowa: Uczniowie III etapu edukacyjnego, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony; uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

II. Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków. Uczeń:

3) wskazuje związek między budową elektronową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym i jego właściwościami fizycznymi (np. promieniem atomowym, energią jonizacji) i chemicznymi.

Zakres rozszerzony

II. Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków. Uczeń:

5) określa przynależność pierwiastków do bloków konfiguracyjnych: s, p i d układu okresowego na podstawie konfiguracji elektronowej; wskazuje związek między budową elektronową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym i jego właściwościami fizycznymi (np. promieniem atomowym, energią jonizacji) i chemicznymi.

Zestaw doświadczeń:

24) otrzymywanie tlenu (np. w reakcji rozkładu HIndeks dolny 2OIndeks dolny 2 lub KMnOIndeks dolny 4).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: rozpuszczalność, odmiana alotropowa, ozon, diagram fazowy;

 • wyjaśnia, jakich informacji dostarcza położenie tlenu w układzie okresowym;

 • charakteryzuje właściwości fizyczne i występowanie tlenu;

 • wymienia odmiany alotropowe, w jakich występuje tlen.

Strategie nauczania:

 • asocjacyjna;

 • problemowa.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja dydaktyczna;

 • wirtualne laboratorium;

 • mapa myśli;

 • doświadczenie chemiczne;

 • ćwiczenia uczniowskie;

 • quiz/krzyżówka;

 • analiza materiału źródłowego.

Formy pracy:

 • praca zbiorowa;

 • praca w parach;

 • praca indywidualna uczniów.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu/smartfony, tablety;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • rzutnik multimedialny;

 • tablica interaktywna/tablica, kreda/pisak;

 • aplikacja Kahoot, Quizziz.

Przed lekcją:

Chętny uczeń przygotowuje informacje na temat odkrycia tlenu w formie referatu.

Przebieg zajęć

Faza wstępna:

 1. Zaciekawienie i dyskusja. Nauczyciel zadaje pytania: Jak bardzo tlen jest rozpowszechniony w przyrodzie?

 2. Rozpoznawanie wiedzy wyjściowej uczniów. Zdiagnozowanie wiedzy uczniów na omawiany temat – przypomnienie informacji dotyczących tlenu z poprzedniego etapu edukacji - pytania dotyczące występowania tlenu, jego właściwości i zastosowania. Proponowana mapa myśli współtworzona przez uczniów i nauczyciela.

 3. Ustalenie celów lekcji. Nauczyciel podaje temat zajęć i wspólnie z uczniami ustala cele lekcji, które uczniowie zapisują na kartkach i gromadzą w portfolio.

Faza realizacyjna:

 1. Przedstawienie zagadnienia występowania tlenu w przyrodzie – diagramy, inne pomocne materiały - można skorzystać z przygotowanych w ramach opracowania lub posłużyć się innymi przygotowanymi np. przez czasopisma popularnonaukowe.

 2. Referat ucznia, który przygotował informacje na temat odkrycia tlenu.

 3. Omówienie zagadnienia stanu skupienia tlenu – na podstawie pracy uczniów z diagramem fazowym – praca w parach.

 4. Uczniowie w internecie wyszukują informacje na temat kolorów tlenu oraz jego odmian alotropowych, po czym trwa pogadanka na forum klasy.

 5. Omówienie zagadnienia rozpuszczalności tlenu na podstawie wykresu w e‑materiale w sekcji „Przeczytaj”.

 6. Doświadczenie chemiczne – „Otrzymywanie tlenu z KMnOIndeks dolny 4 i badanie jego właściwości fizycznych”. Nauczyciel wyznacza jednego ucznia do roli asystenta, który przeprowadzi w jego obecności pokaz. Pozostali uczniowie, na podstawie obserwacji, określają właściwości fizyczne tlenu, takie jak stan skupienia, barwa i rozpuszczalność w wodzie.

 7. Badanie właściwości fizycznych tlenu – wirtualne laboratorium. Uczniowie zapoznają się z poleceniem, przeprowadzają doświadczenia w wirtualnym laboratorium i uzupełniają dziennik laboratoryjny – praca w parach. Po wyznaczonym czasie chętni uczniowie prezentują obserwacje i wnioski na forum klasy.

 8. Omówienie innych właściwości fizycznych tlenu (m.in. promień atomowy) na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym – praca uczniów w parach/niewielkich grupach.

 9. Uczniowie samodzielnie sprawdzają swoją wiedzę, wykonując zawarte w e‑materiale w sekcji „Sprawdź się” ćwiczenia.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel przygotowuje krótki quiz dotyczący właściwości fizycznych tlenu, z wykorzystaniem aplikacji Kahoot/Quizziz.

 2. Uczniowie  mogą w generatorze krzyżówek danej aplikacji stworzyć krzyżówkę w nawiązaniu do tematu lekcji składającą się z min. 8 haseł. Po wyznaczonym czasie chętni uczniowie wyświetlają na tablicy interaktywnej hasła, a pozostali uczniowie odgadują je i zapełniają krzyżówkę.

Praca domowa:

Dokończenie zadań z zestawu ćwiczeń interaktywnych – dla uczniów, którzy nie zdążyli wykonać ich na lekcji.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykonywać doświadczenia w wirtualnym laboratorium pojedynczo lub w parach, jednak każdy powinien prowadzić swoje notatki z doświadczenia.

Materiały pomocnicze:

 1. Polecenia podsumowujące (nauczyciel przed lekcją zapisuje je na niewielkich kartkach):

 • Jakie znasz odmiany alotropowe tlenu?

 • Jakimi właściwościami fizycznymi charakteryzuje się tlen?

 • Jak zmienia się rozpuszczalność tlenu w zależności od temperatury?

 1. Doświadczenie chemiczne – „Otrzymywanie tlenu z KMnOIndeks dolny 4 i badanie jego właściwości fizycznych”.

Sprzęt i szkło laboratoryjne: statyw do probówek, dwie probówki (jedna z korkiem, druga z korkiem z zamontowaną rurką odprowadzającą), palnik, łyżeczka, łapa do probówek, krystalizator.

Odczynniki chemiczne: kryształy KMnOIndeks dolny 4, woda destylowana.

 1. Karta charakterystyki KMnOIndeks dolny 4.