1
Pokaż ćwiczenia:
R1b3Bb8Recybm1
Ćwiczenie 1
Zaznacz prawidłowe stwierdzenie. Może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Tlen w fazie gazowej występuje wyłącznie w formie cząsteczek O2., 2. Odmiany alotropowe tlenu różnią się między sobą m.in. liczbą atomów tlenu w cząsteczkach., 3. Odmiany alotropowe tlenu posiadają tyle samo atomów tlenu w cząsteczkach, ale różnią się sposobem ich połączenia., 4. Jedną z odmian alotropowych tlenu jest ozon.
Ćwiczenie 2

Przeanalizuj zamieszczoną poniżej krzywą rozpuszczalności tlenu w wodzie, a następnie oceń poprawność zamieszczonych pod nią stwierdzeń.

RGTVMOJAX06sm
Wykres zależności rozpuszczalności tlenu w wodzie w zależności od temperatury. Rozpuszczalność została wyrażona w miligramach na sto gramów wody. Temperatura - w stopniach Celsjusza. Zakres dla osi pionowej od zera do ośmiu miligramów na sto gramów wody. Zakres dla osi poziomej od zera do stu stopni Celsjusza. Wykres liniowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 0
  • tlen: 7,36; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
 • 2. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 20
  • tlen: 4,8; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
 • 3. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 40
  • tlen: 3,68; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
 • 4. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 60
  • tlen: 3,04; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
 • 5. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 80
  • tlen: 2,72; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
 • 6. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 100
  • tlen: 2,56; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
R1C5SNCgGdzWe
Łączenie par. . Wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalność tlenu w wodzie rośnie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Stężenie tlenu w wodzie maleje wraz ze wzrostem temperatury.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Roztwór, w którym w 100 g wody, w temperaturze 20°C, rozpuszczono 4 mg tlenu, jest roztworem nienasyconym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Roztwór, w którym w 100 g wody, w temperaturze 40°C, rozpuszczono 3,68 mg tlenu, jest roztworem nasyconym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 3

Oblicz, ile moli tlenu rozpuszczone jest w wodzie wypełniającej akwarium o wymiarach 20 cm × 30 cm × 60 cm w temperaturze 25°C, jeżeli rozpuszczalność tlenu wynosi 8,3 mgdm3 wody. Wynik podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

R1Ar5pZhVne22
Odpowiedź: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Na podstawie poniższego diagramu fazowego zaznacz, czy stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.

Na podstawie opisu diagramu fazowego zaznacz, czy stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.

Rc7xCWcT9BxuY
Diagram fazowy tlenu – skala nie została zachowana. <math aria‑label="jedna atmosfera równa się tysiąc trzynaście przecinek dwadzieścia pięć hekto Paskala">1 atm=101325 hPa
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Y2qwHT3bF1b
Łączenie par. . Ochładzając tlen pod stałym ciśnieniem 1 atm z temperatury -140°C do temperatury -190°C zachodzi proces sublimacji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. PT to punkt potrójny, opisuje warunki, w których substancja współistnieje w trzech stanach skupienia (stałym, ciekłym i gazowym).. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. PK to tzw. punkt krytyczny – punkt końcowy krzywej współistnienia cieczy i pary.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pod ciśnieniem mniejszym od 0,0015 atm i temperaturą niższą od -219°C tlen zawsze jest ciałem stałym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Obniżenie ciśnienia z 1,1 atm do 0,5 atm w stałej temperaturze -183°C spowoduje przejście tlenu ze stanu ciekłego w stan gazowy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Na poniższym rysunku przedstawione są dwa sposoby zbierania gazów.

R1c2GBLHuYZEU

Określ czy każdy z tych sposobów może zostać wykorzystany do efektywnego zebrania tlenu uzyskanego w laboratorium w warunkach pokojowych. Odpowiedź uzasadnij w oparciu o odpowiednie właściwości fizyczne tlenu.

R1HeSTrjTAs3N
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 6

Oblicz gęstość tlenu w warunkach normalnych. Wynik podaj w gdm3 z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

RCuZbwELTIB0o
(Uzupełnij).
RTMbWhE474IJ7
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zaprojektuj doświadczenie, dzięki któremu wykażesz, że tlen ma gęstość większą od gęstości powietrza. Opisz krótko plan na wykonanie doświadczenia, oczekiwane obserwacje i wynikające z nich wnioski.

RVkwSrnoS1eTE
Plan: (Uzupełnij). Obserwacje: (Uzupełnij). Wnioski: (Uzupełnij)
21
Ćwiczenie 8

W temperaturze 60°C, przez 20 kg wody destylowanej przepuszczono 500 cm3 tlenu (w przeliczeniu na warunki normalne). W oparciu o odpowiednie obliczenia ustal, czy cały wprowadzony do wody tlen uległ rozpuszczeniu.

RJoEhL6i13qQz
Wykres zależności rozpuszczalności tlenu w wodzie w zależności od temperatury. Rozpuszczalność została wyrażona w miligramach na sto gramów wody. Temperatura - w stopniach Celsjusza. Zakres dla osi pionowej od zera do ośmiu miligramów na sto gramów wody. Zakres dla osi poziomej od zera do stu stopni Celsjusza. Wykres liniowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 0
  • tlen: 7,36; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
 • 2. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 20
  • tlen: 4,8; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
 • 3. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 40
  • tlen: 3,68; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
 • 4. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 60
  • tlen: 3,04; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
 • 5. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 80
  • tlen: 2,72; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
 • 6. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 100
  • tlen: 2,56; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg · 100 g wody[/]]]
R1bKy3dgDyAXd
R1MvyYgzXGh4e
31
Ćwiczenie 9

Jak i ile razy zmieni się objętość zajmowana przez próbkę 7 moli tlenu, jeśli temperatura układu podniesiona zostanie z 0°C do 100°C, a wartość ciśnienia nie ulegnie zmianie?

RHOwp87W7DeDp
Odpowiedź: (Uzupełnij).
R1UrXa8kWJajw
(Uzupełnij).