Imię i nazwisko autora: Włodzimierz Juśkiewicz

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Klastry w gospodarce opartej na wiedzy.

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa II

Podstawa programowa:

XI. Przemiany sektora przemysłowego i budownictwa: czynniki lokalizacji przemysłu tradycyjnego i zaawansowanych technologii, obszary koncentracji przemysłu, rozwój i rola budownictwa w gospodarce. Uczeń: 2) wskazuje obszary koncentracji przemysłu (ważniejsze ośrodki przemysłowe, technopolie, okręgi) na świecie i w Polsce oraz wyjaśnia istotę i rolę klastrów w budowie gospodarki opartej na wiedzy.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • zna pojęcie klastra,

 • wie, jakie są korzyści wynikające z istnienia klastrów,

 • potrafi przeanalizować związki przyczynowo‑skutkowe między istnieniem klastrów, a wzrostem konkurencyjności, przedsiębiorczości, innowacyjności przedsiębiorstw.

Strategie nauczania: asocjacyjna, operacyjna

Metody i techniki nauczania: metoda tekstu przewodniego, dyskusja, debata, burza mózgów

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: zasoby multimedialne zwarte w e‑materiałach, atlasy

Materiały pomocnicze

 • Miszczak K., Rola klastrów w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich regionów, depot.ceon.pl [dostęp online, 14.05.2020].

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć, zadając pytania: Czy wiecie, co to jest klaster? Czy zdajecie sobie sprawę, jaką rolę odgrywają klastry dla współczesnej gospodarki?

 • Nauczyciel wyjaśnia, że problematyką lekcji są klastry w gospodarce opartej na wiedzy.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel w formie miniwykładu na podstawie części „Przeczytaj” omawia definicję klastrów i ich znaczenie dla gospodarki.

 • Uczniowie odsłuchują audiobook.

 • Nauczyciel prosi uczniów o stworzenie czterech zespołów. Każdy z zespołów otrzymuje zadanie w postaci stworzenia mapy myśli prezentującej możliwe formy współpracy między jednostkami należącymi do klastra.

 • Uczniowie prezentują przygotowane w grupach mamy myśli. poszczególnych klastrów.

Faza podsumowująca

 • Uczniowie rozwiązują ćwiczenia ze „Sprawdź” się. Nauczyciel zadaje uczniom następujące pytania:

  • Czego dowiedzieliście się z dzisiejszej lekcji?

  • Co było dla was najciekawsze?

  • O czym chcielibyście dowiedzieć się więcej?

 • Następuje krótka dyskusja podsumowująca treści poruszone podczas lekcji. W razie potrzeby prowadzący wyjaśnia kwestie sporne i problematyczne oraz odpowiada na dodatkowe pytania uczniów.

Praca domowa:

W ramach pracy domowej uczniowie wykonują ćwiczenie nr 8.

Wskazówki metodyczne: Audiobook może zostać użyty jako element pracy na lekcji lub uzupełnienie pracy domowej. Materiał może posłużyć także w trakcie zajęć z przedsiębiorczości.