Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RJuAAXCJ98Juu1
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Oceń, czy poniższe twierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.. Klaster to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Biurokracja stanowi problem w rozwoju klastrów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Klastry w swojej działalności nie mogą pozyskiwać środków unijnych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednym z czynników wpływających na rozwój klastra jest obecność prężnego i doświadczonego w biznesie lidera koordynującego działania uczestników klastra.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RXwayrdxRpliR1
Ćwiczenie 2
Wskaż podmioty, które nie mogą być inicjatorami utworzenia klastra. Możliwe odpowiedzi: 1. Przedsiębiorca., 2. Jednostka samorządu terytorialnego., 3. Uniwersytet., 4. Osoba fizyczna.
RN4HSJZtnEfMi1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij tekst podanymi możliwościami. Z istnieniem klastra wiąże się szereg zjawisk, które pozytywnie wpływają na 1. przedsiębiorstw, 2. innowacyjne, 3. mniej, 4. redukcją, 5. bardziej, 6. usług, 7. standardowe, 8. dynamiką, 9. produktywność i konkurencyjność działających w nim 1. przedsiębiorstw, 2. innowacyjne, 3. mniej, 4. redukcją, 5. bardziej, 6. usług, 7. standardowe, 8. dynamiką, 9. produktywność. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że przedsiębiorstwa działające w klastrach są 1. przedsiębiorstw, 2. innowacyjne, 3. mniej, 4. redukcją, 5. bardziej, 6. usług, 7. standardowe, 8. dynamiką, 9. produktywność innowacyjne. Częściej wprowadzają 1. przedsiębiorstw, 2. innowacyjne, 3. mniej, 4. redukcją, 5. bardziej, 6. usług, 7. standardowe, 8. dynamiką, 9. produktywność produkty, usługi, technologie, częściej zlecają prace badawczo-rozwojowe a także inwestują w ochronę własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe). Silne klastry cechują się większą 1. przedsiębiorstw, 2. innowacyjne, 3. mniej, 4. redukcją, 5. bardziej, 6. usług, 7. standardowe, 8. dynamiką, 9. produktywność zatrudnienia.
RkllyAXivxe5U2
Ćwiczenie 4
Zaznacz prawdziwe informacje. Możliwe odpowiedzi: 1. Klastry mogą funkcjonować tylko jako stowarzyszenia., 2. Pojedyncze podmioty gospodarcze są bardziej innowacyjne i dowiadują się szybciej niż uczestnicy klastra o postępach w technice, dostępności komponentów i maszyn, koncepcjach serwisowych oraz marketingowych., 3. Przedsiębiorstwa działające w klastrach są bardziej innowacyjne. Częściej wprowadzają innowacyjne produkty, usługi, technologie, częściej zlecają prace badawczo-rozwojowe., 4. Klastry nie przynoszą korzyści dla regionalnych gospodarek.
R6AqX7vx6ffVl2
Ćwiczenie 5
Połącz w pary czynniki ułatwiające rozwój klastra z czynnikami rozwój ten ograniczającymi. niższe koszty działalności m.in. dzięki wykorzystywaniu zasobów i infrastruktury klastra oraz geograficznej bliskości dostawców (niższe koszty transportu) Możliwe odpowiedzi: 1. słaba współpraca przedsiębiorców z sektorem badawczo-rozwojowym, 2. nieufność wobec innych przedsiębiorców, 3. biurokracja utrudniająca dostęp do środków publicznych wspólna promocja klastra i jego uczestników w kraju i za granicą, co obniża koszty marketingu i wpływa pozytywnie na wzrost sprzedaży Możliwe odpowiedzi: 1. słaba współpraca przedsiębiorców z sektorem badawczo-rozwojowym, 2. nieufność wobec innych przedsiębiorców, 3. biurokracja utrudniająca dostęp do środków publicznych wsparcie eksperckie dla klastra ze strony lokalnych uczelni wyższych oraz ośrodków badawczych Możliwe odpowiedzi: 1. słaba współpraca przedsiębiorców z sektorem badawczo-rozwojowym, 2. nieufność wobec innych przedsiębiorców, 3. biurokracja utrudniająca dostęp do środków publicznych
2
Ćwiczenie 6
R1YemGUYLP3N02
Wybierz te z określeń, które odnoszą się do funkcjonowania klastrów: Możliwe odpowiedzi: 1. brak współpracy przedsiębiorców, 2. łatwiejszy dostęp do środków publicznych, 3. wyższe koszty działalności, 4. słabo rozwinięty rynek.
RjlLYvyUCGPKK
Wybierz określenie, które odnosi się do funkcjonowania klastrów. Możliwe odpowiedzi: 1. brak współpracy przedsiębiorców, 2. łatwiejszy dostęp do środków publicznych, 3. słabo rozwinięty rynek, 4. wyższe koszty działalności
2
Ćwiczenie 7
R5xUp8Ts8IhKr2
Odpowiedz na pytania. 1. Jak nazywa się dolina znajdująca się w USA - najbardziej znany na świecie klaster?, 2. Jak nazywa się dolina - klaster znajdujący się na obszarze Polski,? 3. Podaj nazwę kraju, w którym dzięki zmianom technologicznym dokonały się przeobrażenia w strukturach klastrowych., 4. Jak nazywa się rodzaj bariery rozwoju klastrów związana z funkcjonowaniem administracji samorządowej lub rządowej?, 5. Podaj nazwę klastra opartego na wiedzy wypracowanej przez wiele lat lub pokoleń., 6. Jak nazywa się rodzaj bariery rozumianej jako deficyt zaufania?, 7. Podaj nazwisko osoby mającej największy wpływ na koncepcję klastrów gospodarczych.
R17aIZlemYHBr
Nazwa doliny znajdującej się w USA - najbardziej znanego na świecie klastra.
1. krzemowa
31
Ćwiczenie 8

Na podstawie e‑materiału i źródeł zewnętrznych wymień korzyści wynikające z tworzenia klastrów.

R1DAHZdN6DVYb
(Uzupełnij).