Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Dorota Czarny

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Prawo karne cz. 1

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

V. Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

1) wyjaśnia, czym różnią się normy prawne od innych typów norm; wymienia podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie niewinności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i wyjaśnia konsekwencje ich łamania.

Zakres rozszerzony

XI. System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

20) stosuje w analizie przypadku podstawowe instytucje prawa karnego w Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedzialność za wykroczenie i karna, wykroczenie a przestępstwo, występek a zbrodnia; wina i kara; zasada domniemania niewinności; prawo do obrony; wyłączenie odpowiedzialności karnej);

21) przedstawia kary i środki karne unormowane w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie karnym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje system działania prawa karnego;

 • analizuje typy poleceń do ćwiczeń dotyczących prawa karnego;

 • ocenia swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • prezentacja;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • mapa mentalna;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • flipcharty i markery.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Chętne lub wybrane osoby przygotowują prezentacje multimedialne do wybranych zagadnień lekcji (prawo karne i formy stadialne przestępstwa, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności karnej, świadek koronny).

Faza wstępna

1. Przed lekcją uczniowie mają za zadanie przypomnieć sobie wiadomości dotyczące prawa karnego z e‑materiału, by aktywnie uczestniczyć w lekcji podsumowującej.

2. Nauczyciel przedstawia temat i cele lekcji.

3. Uczniowie odpowiadają na pytanie o to, czym według nich jest prawo karne. Odpowiedzi uczniów są korygowane i zapisywane na tablicy.

4. Uczniowie przedstawiają najważniejsze i najistotniejsze informacje dotyczące prawa karnego.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie, którzy przygotowali prezentacje, przedstawiają je klasie. Pozostałe osoby notują najważniejsze informacje w formie mapy mentalnej na przygotowanych arkuszach.  Na wystąpienie zostaje wyznaczony czas. Podczas prezentacji uczniowie sporządzają notatki, mogą zadawać pytania i weryfikować przedstawione informacje.

2. Po zapoznaniu się ze wszystkimi prezentacjami wybrani uczniowie przedstawiają i omawiają swoje mapy, a pozostali w razie potrzeby uzupełniają je swoimi pomysłami.

3. Nauczyciel poleca wykonanie wskazanych ćwiczeń w e‑materiale, następnie wspólnie omawiane są odpowiedzi uczniów.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel poleca, aby jako podsumowanie tematu uczniowie wykonali grę interaktywną i związane z nią ćwiczenie.

2. Osoby, które przygotowały prezentacje, zostają ocenione.

Praca domowa:

Utrwal powtarzany materiał do sprawdzianu.

Wykonaj samodzielnie pozostałe ćwiczenia w sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Piotr Pytlakowski, Świat według świadka, polityka.pl.

Andrzej Siemaszko, Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Kantar, Badanie poparcia dla zaostrzenia polityki karnej. Wyniki trzech sondaży opinii publicznej, iws.gov.pl.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Wiadomości zawarte w grze interaktywnej mogą być wykorzystane przez uczniów do powtórzenia wiedzy przed sprawdzianem.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida