Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora:

Tomasz Sobiepan

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Jak przeczytać schemat obwodu elektrycznego?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach;
10) przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów; planuje i modyfikuje ich przebieg; formułuje hipotezę i prezentuje kroki niezbędne do jej weryfikacji;
11) opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów i uwzględnia ich rozdzielczość;
12) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń.
VIII. Prąd elektryczny. Uczeń:
11) opisuje sieć domową jako przykład obwodu rozgałęzionego; wyjaśnia funkcję bezpieczników różnicowych i przewodu uziemiającego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 1. określa, do czego służy schemat obwodu elektrycznego, jak się go konstruuje i odczytuje,

 2. analizuje różne sposoby obrazowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów,

 3. stosuje zdobyte wiadomości do skonstruowania swojego własnego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego.

Strategie nauczania:

metoda projektu

Metody nauczania:

realizacja projektu uczniowskiego

Formy zajęć:

praca w grupach

Środki dydaktyczne:

elementy do budowy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, grafika interaktywna, zestaw zadań

Materiały pomocnicze:

e‑materiał: „Schemat obwodu elektrycznego”

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Zaciekawienie uczniów wg części „Czy to nie ciekawe?”. Dodatkową motywacją jest fakt, że uczniowie zbudują swoje własne urządzenie elektryczne lub elektroniczne.
Uzgodnienie z uczniami celów do osiągniecia na lekcji.

Faza realizacyjna:

Podzielenie uczniów na grupy.
Zadanie polega na zbudowaniu wybranego przez grupę, prostego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego na podstawie jego schematu. Może to być na przykład: zasilacz, ściemniacz światła, radio, wzmacniacz, urządzenie sterowane sygnałami wyjściowymi układów cyfrowych i programowanych takich, jak PASCO lub Arduino itp.
Pierwszym etapem jest zapoznanie się przez uczniów z e‑materiałem i zdanie „egzaminu wstępnego”, polegającego na rozwiązaniu zadań.
Grupy pracują samodzielnie, ale powinny uwzględnić następujące etapy pracy:

 • podział ról (funkcji) w zespole,

 • zaplanowanie pracy,

 • zatwierdzenie schematu przez nauczyciela,

 • zatwierdzenie konstrukcji urządzenia przez nauczyciela przed pierwszym uruchomieniem,

 • podsumowanie zadania i ewaluacja procesu uczenia się.

Grupy mają bezwzględny nakaz przestrzegania wszystkich zasad BHP obowiązujących podczas zajęć z fizyki.
Nauczyciel pełni rolę doradcy i w razie potrzeby udziela wskazówek i podpowiedzi.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel zapoznaje się z podsumowaniem pracy każdej grupy oddzielnie i przekazuje jej swoją refleksję dotycząca sukcesów w uczeniu się podczas wykonywania zadania.
Uczniowie odnoszą się do postawionych sobie celów lekcji, ustalają które osiągnęli, a które wymagają jeszcze pracy, jakiej i kiedy. W razie potrzeby nauczyciel dostarcza im informację zwrotną kształtującą.

Praca domowa:

Przygotować i opublikować fotoreportaż lub inną formę multimedialnej relacji z wykonywania zadania.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Grafika interaktywna może zostać użyta jako materiał pomocniczy niemal na każdej lekcji z działu „Prąd elektryczny”.