Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Geneza i przebieg integracji

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIV. Integracja europejska. Uczeń:

1) wykazuje kulturowe i historyczne podwaliny jedności europejskiej;

2) przedstawia etapy powojennej integracji europejskiej (w aspekcie gospodarczym – od strefy wolnego handlu do wspólnego rynku) i najważniejsze postanowienia aktów prawa pierwotnego: Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, traktatu fuzyjnego i Jednolitego Aktu Europejskiego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje najważniejsze traktaty europejskie,

 • analizuje przyczyny kolejnych rozszerzeń integracji europejskiej,

 • rozważa znaczenie rozwoju instytucjonalnego Unii Europejskiej dla postępów integracji.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja,

 • lekcja odwrócona,

 • analiza materiałów źródłowych,

 • ćwiczenia interaktywne.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki,

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale,

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie zapoznają się z fragmentem deklaracji Schumana zawartym we wprowadzeniu do e‑materiałów.

2. Dyskusja: Jakie były najważniejsze założenia deklaracji? W jaki sposób stała się ona początkiem długiej drogi integracji państw europejskich? Chętna/wybrana osoba formułuje wnioski.

Faza realizacyjna

1. Nauczyciel przybliża klasie pojęcia poszerzania i pogłębiania integracji w ramach Unii Europejskiej. Informuje, że dzięki przygotowanym przez uczniów wpisom na osi czasu prześledzą wspólnie oba te procesy.

2. Linia chronologiczna – lekcja odwrócona. Podczas poprzednich zajęć zespół klasowy został poproszony o wykonanie ćwiczeń do multimedium – uzupełnienie linii chronologicznej według wskazówek. W zależności od możliwości uczniów można im to zadanie powierzyć do samodzielnego wykonania lub odpowiednio podzielić ich na grupy/pary.

3. Nauczyciel wyświetla linię chronologiczną na tablicy interaktywnej, a chętne/wybrane osoby prezentują rezultaty swojej pracy. Pozostali uzupełniają ich wypowiedzi.

4. Ćwiczenia interaktywne 2–7. Uczniowie rozwiązują samodzielnie i sprawdzają poprawność w e‑materiałach.

Faza podsumowująca

1. Dyskusja:

 • Które z przedstawionych podczas lekcji wydarzeń wydaje się Wam najistotniejsze z punktu widzenia postępów procesu integracji europejskiej?

 • Czy Unia Europejska powinna poszerzać się o kolejnych członków? Które z państw kandydujących powinno dołączyć do procesu integracji i dlaczego?

 • Czy Unia Europejska powinna pogłębiać współpracę? W jakich obszarach i dlaczego?

Po zakończeniu poszczególnych części dyskusji uczniowie zapisują wnioski. Ochotnicy przedstawiają je na forum klasy.

Praca domowa:

Ćwiczenia interaktywne 1 i 8.

Materiały pomocnicze:

M. Kicka, Państwa Bałkanów Zachodnich potencjalnie najbliżej przystąpienia do UE, kurier.pap.pl.

Sondaż dla Interii: Kogo Polacy chcieliby przyjąć do UE?, fakty.interia.pl.

R. SchumanDeklaracja z 9 maja 1950 roku, robert‑schuman.eu.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać uzupełnioną linię chronologiczną w ramach przygotowania się do lekcji powtórkowej.