Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Katarzyna Maćkowska

Przedmiot: Filozofia

Temat: Czy maszyny mogą myśleć?

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Elementy historii filozofii.
10. Pozytywizm. Uczeń:
4) prezentuje poglądy wybranego XX‑wiecznego filozofa nauki;
III. Wybrane problemy filozofii.
2. Dyscypliny filozofii. Uczeń wymienia następujące dyscypliny filozofii oraz określa przedmioty ich badań:
2) dyscypliny szczegółowe – filozofia człowieka (antropologia filozoficzna), filozofia przyrody, filozofia nauki, filozofia kultury, filozofia religii (wraz z teologią filozoficzną), filozofia piękna i sztuki (estetyka filozoficzna), filozofia polityki;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • relacjonuje, jakie problemy rozważali Alan Turing i John Searle;

 • wyjaśnia, czym jest funkcjonalizm w filozofii umysłu i rozważa zasadność tego stanowiska;

 • zastanawia się nad komputacyjną koncepcją natury ludzkiego umysłu;

 • analizuje działanie maszyny Turinga i przedstawia swoje stanowisko dotyczące natury inteligencji.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • rozmowa kierowana;

 • burza mózgów.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie przed lekcją przeprowadzają rozmowę z dowolnym botem w sieci lub w telefonie i zapisują jej przebieg.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel loguje się na platformie i na tablicy interaktywnej lub za pomocą rzutnika wyświetla stronę tytułową e‑materiału. Następnie prosi wybraną osobę o odczytanie tematu lekcji oraz celów. Wspólne ustalenie kryteriów sukcesu.

 2. Krótka rozmowa wprowadzająca w temat lekcji: czym jest inteligencja? Czy to cecha umysłu? Czy inteligencję można wyćwiczyć? Czy maszyny mogą być inteligentne? W odpowiedziach na pytania uczniowie powinni wykorzystać swoje obserwacje z zadania wykonanego przed lekcją.

Faza realizacyjna:

 1. Burza mózgów. Nauczyciel informuje uczniów, że będą pracować metodą burzy mózgów i, jeśli to konieczne, wyjaśnia jej zasady. Wyłania także moderatora, który będzie zapisywał pomysły na tablicy, a następnie określa czas wykonania zadania.
  Następnie nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Czym jest sztuczna inteligencja? Uczniowie podają propozycje odpowiedzi. Po zakończeniu fazy twórczej następuje wspólna weryfikacja pomysłów. Nauczyciel prosi uczniów, aby porównali swoje propozycje z informacjami zamieszczonymi na tablicy.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej materiał z sekcji „Ilustracja interaktywna”. Odczytanie polecenia do multimedium: Przeanalizuj budowę i sposób działania maszyny Turinga. W jaki sposób jej działanie może przywodzić na myśl procesy myślowe człowieka? Wspólna praca całego zespołu klasowego nad odpowiedziami.

 3. Uczniowie w grupach opracowują swój pomysł na krótką i prostą rozmowę za pomocą algorytmów maszyny Turinga.

 4. Ćwiczenia przedmiotowe. Uczniowie indywidualnie rozwiązują ćwiczenia 1‑7.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”, omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

 2. Wszyscy uczniowie podsumowują zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Ćw. 7 i 8 z e‑materiału.

Materiały pomocnicze:

 • Lem S., Tajemnica chińskiego pokoju, Kraków 1996.

 • Turing A., Maszyny matematyczne i myślenie, tłum. D. Gajkowicz, Warszawa 1972, s. 24–47.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie zapoznają się z multimedium w sekcji „Ilustracja interaktywna” i przygotowują do niego pytania. Następnie zadają je sobie nawzajem, sprawdzając stopień przyswojenia jego treści.