Autor: Magdalena Fuhrmann

Przedmiot: geografia

Temat: Gospodarcze i społeczne skutki rozwoju nowoczesnego przemysłu

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, klasa 2

Podstawa programowa

Treści nauczania:

XI. Przemysł: czynniki lokalizacji, przemysł tradycyjny i zaawansowanych technologii, deindustrializacja i reindustrializacja, struktura produkcji energii i bilans energetyczny, zmiany wykorzystania poszczególnych źródeł energii, dylematy rozwoju energetyki jądrowej.

Uczeń:

 1. porównuje cechy przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii oraz analizuje gospodarcze i społeczne skutki rozwoju nowoczesnego przemysłu;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje cyfrowe.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • potrafi zdefiniować przemysł wysokich technologii,

 • wskazuje jakie są gospodarcze skutki rozwoju przemysłu wysokich technologii,

 • wie, w jaki sposób przemysł wysokich technologii wpływa na życie społeczne.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: Blended learning, IBSE

Formy pracy:

praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach

Środki dydaktyczne:

e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt

Materiał dodatkowy:

Wieloński A., Geografia przemysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Przebieg lekcji:

Faza wstępna

 • Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel pyta uczniów o to, czym jest przemysł wysokich technologii. Uczniowie podają przykłady, jak również zastanawiają się nad cechami wspólnymi wymienionych gałęzi przemysłu. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi na tablicy.

 • Uczniowie zapoznają się z audiobookiem i podczas słuchania wykonują notatki.

 • Uczniowie razem z nauczycielem omawiają społeczne skutki rozwoju przemysłu wysokich technologii. Starają się także wskazać w tym miejscu cechy odróżniające cechy przemysłu wysokich technologii od przemysłu tradycyjnego.

 • Nauczyciel dzieli uczniów na mniejsze zespoły albo pary (w zależności od wielkości klasy). Uczniowie parach omawiają poszczególne efekty rozwoju przemysłu wysokich technologii i jego wpływu na życie gospodarcze.

 • Nauczyciel rozmawia z uczniami o pozytywnych i negatywnych skutkach rozwoju przemysłu wysokich technologii, uczniowie wykonują notatki w zeszycie.

Faza podsumowująca

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Podsumowanie wiedzy zaprezentowanej na lekcji i utrwalenie najważniejszch pojęć.

Praca domowa

 • Przygotowanie pracy pisemnej na temat pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju przemysłu wysokich technologii w odniesieniu do gospodarki i społeczeństwa na terenie wybranego państwa (do wyboru).

Wskazówki metodyczne dotyczące innego zastosowania multimedium: audiobook może być zastosowany do pracy indywidualnej ucznia, ponadto nagranie może być użyte w innych lekcjach dotyczących bloku tematycznego o przemyśle.