Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RwxBZBjTez9jS1
Ćwiczenie 1
Zaznacz negatywny skutek rozwoju nowoczesnego przemysłu. Możliwe odpowiedzi: 1. Bardziej zróżnicowana struktura przemysłu., 2. Wzrost motywacji do podnoszenia kwalifikacji pracowników., 3. Wzrost konkurencji w walce o rynki zbytu, a tym samym poprawa jakości produktów., 4. Wysokie koszty restrukturyzacji, wprowadzania nowych ciągów technologicznych, otwierania nowych działalności.
RON2QfvsjYi3Y2
Ćwiczenie 2
Zaznacz poprawne słowa w tekście. Restrukturyzacji podlegają w największym stopniu okręgi surowcowe/transportowe, w których dominowały tradycyjne gałęzie przemysłu np. przemysł włókienniczy/przemysł elektroniczny. Na terenie zlikwidowanych przedsiębiorstw powstają większe/mniejsze prywatne zakłady przemysłowe cechujące się większą wydajnością pracy, często z udziałem kapitału krajowego/zagranicznego.
R9ykeAnQF0TUp1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań.. Przemysły wysokich technologii wymagają dostępu do wiedzy i wykwalifikowanej siły roboczej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Popyt na produkty high-tech w skali całego świata jest bardzo duży, a rentowność produkcji takich wyrobów bardzo wysoka.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kraje, w których się rozwija przemysł zaawansowanych technologii, doświadczają zjawiska spadku konkurencyjności gospodarki w skali światowej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4

Podając minimum trzy przykłady, przedstaw znaczenie nowoczesnego przemysłu dla rozwoju społeczno – gospodarczego kraju.

RAdynLJUHlp0L
(Uzupełnij).
R1e80RQEIvryh2
Ćwiczenie 5
Przemysł HT wymaga dużych nakładów finansowych np. na wsparcie ośrodków prowadzących badania nad nowymi technologiami.

Połącz nazwę korporacji o dużych nakładach na B+R z branżą, którą reprezentuje. Roche Możliwe odpowiedzi: 1. telekomunikacyjna, 2. programistyczna, 3. chemiczna, 4. farmaceutyczna, 5. motoryzacyjna Microsof Możliwe odpowiedzi: 1. telekomunikacyjna, 2. programistyczna, 3. chemiczna, 4. farmaceutyczna, 5. motoryzacyjna Toyota Motor Możliwe odpowiedzi: 1. telekomunikacyjna, 2. programistyczna, 3. chemiczna, 4. farmaceutyczna, 5. motoryzacyjna Nokia Możliwe odpowiedzi: 1. telekomunikacyjna, 2. programistyczna, 3. chemiczna, 4. farmaceutyczna, 5. motoryzacyjna Bayer Możliwe odpowiedzi: 1. telekomunikacyjna, 2. programistyczna, 3. chemiczna, 4. farmaceutyczna, 5. motoryzacyjna
21
Ćwiczenie 6

Jednym ze skutków rozwoju przemysłu HT jest wzrost udziału zaawansowanych technologii w eksporcie wyrobów przemysłowych.

Korzystając z podanego tekstu wyjaśnij, dlaczego znaczenie wyrobów high‑tech w polskim eksporcie jest wyraźnie mniejsze w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.

„Udział wyrobów wysokiej techniki w polskim eksporcie dóbr przetworzonych jest nadal względnie niski, mimo że w ostatnich latach wyraźnie i szybko rósł. Według danych Eurostatu, w 2014 r. udział ten wyniósł 8% (podczas gdy średnio w Unii Europejskiej kształtował się na poziomie 15%). Znaczenie wyrobów high‑tech w Polsce jest wyraźnie mniejsze nie tylko w porównaniu z krajami Europy Zachodniej (UE‑15), ale także w porównaniu z wieloma gospodarkami wschodzącymi, w tym z Czechami i Węgrami. W latach 2007‑2014 dynamika eksportu wyrobów wysokiej techniki była w Polsce najwyższa spośród krajów UE, a wartość tego eksportu wzrosła przeszło czterokrotnie. Obserwowany w tym okresie wzrost udziału wyrobów wysokiej techniki związany był z drugim etapem inwestycji w tego typu branżach w krajach Europy Środkowej, przy czym - jak wskazują dane dotyczące wartości dodanej w handlu zagranicznym - duże znaczenie w tym procesie odegrali inwestorzy z gospodarek wschodzących. Na niski udział wyrobów wysokiej techniki w polskim eksporcie składają się dwa główne czynniki - marginalne znaczenie produkcji high‑tech w krajowych przedsiębiorstwach oraz niewielki udział firm zagranicznych z sektora wysokiej techniki w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Podczas gdy w większości krajów Europy Zachodniej o udziale wyrobów high‑tech w eksporcie decyduje w dużej mierze poziom wydatków na badania i rozwój, to w krajach Europy Środkowej (i ogólnie w gospodarkach wschodzących) udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie związany jest silnie z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi.”

Indeks dolny Źródło:  W. Mroczek, Udział dóbr wysokiej techniki w eksporcie Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, cejsh.icm.edu.pl [dostęp online: 27.10.2020] Indeks dolny koniec

Indeks dolny http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight‑f85021c9‑c8d3‑4360‑95bb‑b1d115ef89cb

Rlbj73ZgA0Jft
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Korzystając z własnej wiedzy, a także artykułu zamieszczonego w źródle poniższego fragmentu tekstu, wyjaśnij wzrost udziału Chin w eksporcie dóbr wysokiej techniki.

„W światowym eksporcie dóbr wysokiej techniki dominują państwa UE 28, USA i Japonia. Jednak ich udział w tym eksporcie systematycznie spada (z 62% udziału w 2000 r. do 43% w 2016 r.). Rośnie zaś udział Chin. UE wciąż jeszcze jest liderem w handlu badanymi dobrami (z 31‑procentowym udziałem), jednak jej przewaga nad Chinami (udział 19%) maleje w szybkim tempie. Ponad 3‑krotnie szybsze średnioroczne tempo wzrostu eksportu Chin niż UE pozwala prognozować, że w niedługiej perspektywie Chiny i UE 28 zamienią się miejscami w rankingu najważniejszych eksporterów dóbr wysokiej techniki.”

Indeks dolny Źródło: A.Kuźnar, Międzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki - przypadek Chin, cor.sgh.waw.pl [dostęp online 27.10.2020] Indeks dolny koniec

Indeks dolny https://cor.sgh.waw.pl/bitstream/handle/20.500.12182/398/Kuznar_Miedzynarodowy_Handel_Dobrami_Wysokiej_Techniki_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y Indeks dolny koniec

RTHEHeEneTJo4
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń uzasadnij, że nowe technologie w coraz większym stopniu oddziałują na tryb życia ludzi.

Rz1jJ2Fvi9eqn
(Uzupełnij).