Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Zespół Gromar.eu

Przedmiot: informatyka

Temat: Konwersja liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy w języku Python.

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin algorytmy poznane w szkole podstawowej oraz algorytmy:

a) na liczbach: badania pierwszości liczby, zamiany reprezentacji liczb między pozycyjnymi systemami liczbowymi, działań na ułamkach z wykorzystaniem NWD i NWW.

Kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje cyfrowe.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • poznaje zależności pomiędzy dziesiętnym a dwójkowym systemem liczbowym;

 • wykorzystuje wbudowane funkcje języka Python do zamiany liczby dziesiętnej na odpowiednik binarny;

 • konwertuje liczby z systemu dziesiętnego na dwójkowy.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa kierowana;

 • burza mózgów;

 • analiza kodu;

 • programowanie.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

 1. Na poprzednich zajęciach nauczyciel prosi grupę uczniów o przygotowanie prezentacji dotyczącej różnic między systemem dziesietnym i dwójkowym.

 2. Przedstawienie tematu i celów zajęć oraz wspólne z uczniami ustalenie kryteriów sukcesu.

 3. Prezentacja przygotowana przez uczniów. Reszta klasy analizuje materiał kolegów, wskazuje jego mocne i słabe strony.

Faza realizacyjna

 1. Wspólne omówienie funkcji wbudowanej bin. W ramach sprawdzenia, czy materiał został zrozumiany, uczniowie porównują wynik jej działania z obliczeniami ręcznymi.

 2. Praca w parach – analiza konwersji liczby dziesietnej na system binarny. Wybrane pary przedstawiają wnioski na forum klasy. Wspólne rozwiązywanie przykładów.

 3. Burza mózgów: W jaki sposób dokonywać konwersji szybciej? Zapisanie pomysłów na tablicy. Po fazie twórczej następuje weryfikacja pomysłów i sformułowanie wniosków dotyczacych optymalizacji.

 4. Praca z multimedium bazowym – film samouczek. Uczniowie analizują konwersję liczb dziesiętnych po optymalizacji i weryfikują swoje wnioski z burzy mózgów.

 5. Uczniowie piszą funkcję toBinary, która jako parametr przyjmie dodatnią liczbę całkowitą w systemie dziesiętnym i zamieni ją na jej odpowiednik w systemie dwójkowym.

Faza podsumowująca

 1. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Materiały pomocnicze:

Dokumentacja dla Python 3

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Film samouczek uczniowie mogą wykorzystać jako inspirację do stworzenia własnego samouczka lub prezentacji dotyczących implementacji algorytmu w języku Python.