Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Jolanta Schilling

Przedmiot: Matematyka

Temat: Rozwiązywanie nierówności wielomianowych – wykorzystanie wzorów skróconego mnożenia

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

III. Równania i nierówności. Zakres rozszerzony.

Uczeń:

1) rozwiązuje nierówności wielomianowe typu Wx>0, Wx0, Wx<0, Wx0 dla wielomianów doprowadzonych do postaci iloczynowej lub takich, które dają się doprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias lub metodą grupowania.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • sprowadza nierówności wyższych stopni do postaci iloczynowej za pomocą wzorów skróconego mnożenia

 • rozwiązuje nierówności wielomianowe z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia

 • tworzy algorytmy rozwiązywania nierówności wymiernych różnych typów

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • wędrujące plakaty

 • dyskusja

Formy pracy:

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Wybrani przez nauczyciela uczniowie przypominają metody rozkładu wielomianu na czynniki z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie w grupach 4 osobowych pracują metodą wędrujących plakatów. Celem jest przypomnienie poznanych wzorów skróconego mnożenia. Rozpoczyna grupa wybrana losowo – zapisuje na plakacie pierwszy wzór skróconego mnożenia i wyrażenie algebraiczne ilustrujące wykorzystanie tego wzoru. Kolejna grupa dodaje swój przykład itd. W ten sposób uczniowie przypominają wzory skróconego mnożenia na kwadraty i sześciany wyrażeń.

 2. Uczniowie w parach oglądają film samouczek i następnie omawiają go wraz z nauczycielem.

 3. Uczniowie w parach rozwiązują zadania interaktywne 1 – 6. Wspólnie omawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące rozwiązywania nierówności wielomianowych z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

W domu uczniowie rozwiązują ćwiczenia 7 i 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Równania i nierówności liczbowe

Wskazówki metodyczne:

Film samouczek może być wykorzystany przez uczniów do utrwalenia wiadomości z lekcji rozwiązywanie nierówności wielomianowych metodą graficzną.