Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Dawid Tarczyński

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Praworządność i państwo prawa

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

X. Kontrola władzy.

Uczeń:

6) przedstawia genezę i zasady państwa prawnego; przedstawia zasady organizacji i funkcjonowania władzy sądowniczej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • przedstawia cechy koncepcji praworządności;

 • charakteryzuje państwo prawa;

 • analizuje zasady organizacji i funkcjonowania władzy sądowniczej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie odpowiadają na pytania:

 • jak rozumieją pojęcia: praworządność i państwo prawa;

 • czy znają zasady organizacji i funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce.

Odpowiedzi są zapisywane na tablicy przez wybraną osobę.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Wprowadzenie nauczyciela – omówienie:

 • pojęcia „praworządność”;

 • cech państwa prawa;

 • zasad organizacji i funkcjonowania władzy sądowniczej.

2. W klasie zostaje przeprowadzona dyskusja na temat: Jakie kompetencje i walory osobowościowe powinien mieć dobry sędzia?

3. Sporządzenie notatki z lekcji z podziałem na najważniejsze informacje dotyczące:

 • praworządności;

 • państwa prawa;

 • zasad organizacji i funkcjonowania władzy sądowniczej.

Faza podsumowująca

1. Rozwiązanie quizu.

2. Wykonanie ćwiczeń do multimedium (1 i 2).

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń z modułu „Sprawdź się” (1–8).

Materiały pomocnicze:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., isap.sejm.gov.pl.

Jacek Salij, Prawo naturalne i prawa stanowione w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 2017.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Gra interaktywna może być wykorzystana do lekcji powtórzeniowej lub jako materiał do przygotowania prezentacji multimedialnej dotyczącej praworządności i państwa prawa.