Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RW53DBdLp6vl51
Ćwiczenie 1
R1apfuJZtY6kc1
Ćwiczenie 2
R16Wchq3hitWt2
Ćwiczenie 3
Dopasuj właściwość do sądu. sąd rejonowy Możliwe odpowiedzi: 1. sąd drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych przez sąd okręgowy w pierwszej instancji, 2. sąd drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe, 3. sąd tworzony dla obszaru jednej gminy, jej części lub kilku gmin sąd okręgowy Możliwe odpowiedzi: 1. sąd drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych przez sąd okręgowy w pierwszej instancji, 2. sąd drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe, 3. sąd tworzony dla obszaru jednej gminy, jej części lub kilku gmin sąd apelacyjny Możliwe odpowiedzi: 1. sąd drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych przez sąd okręgowy w pierwszej instancji, 2. sąd drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe, 3. sąd tworzony dla obszaru jednej gminy, jej części lub kilku gmin
R1bAiNRokpx4B2
Ćwiczenie 4
31
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj przedstawioną sytuację i wykonaj polecenie.

W dniu 01.01.2020 r. Jan Kowalski dopuścił się kradzieży roweru swojego sąsiada Piotra Nowaka. Po przeprowadzeniu postępowania przed sądem rejonowym (sądem pierwszej instancji) został on skazany na karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności. Jan Kowalski postanowił zaskarżyć wyrok jako niesprawiedliwy.

własne Źródło: oprac. własne.

R3qXRL419QBAz
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 181

Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

c2 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 10.09.2020 r.].
R1c8njx0iwHlp
31
Ćwiczenie 7

Na podstawie analizy przypadku wykonaj polecenie.

Zdzisław Wiśniewski, sędzia Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Opolu, zawsze prezentował bardzo wyraziste poglądy polityczne. Angażował się nie tylko w publiczną działalność związaną z funkcjonowaniem gminy, w której mieszkał, w obszarze realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, że warto zapisać się do partii politycznej, która wygrała wybory i jest w stanie przeprowadzić niezbędne reformy w państwie. Zapisał się do tej partii i pracując zawodowo (orzekał w sądzie), prężnie działał w strukturach partyjnych, ciesząc się przy tym uznaniem lokalnej społeczności.

własne Źródło: oprac. własne.

R1CC0kYzogwcq
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Jacek Salij Prawo naturalne i prawa stanowione w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Zacznę od podzielenia się spostrzeżeniem C.S. Lewisa na temat zadziwiającej zgodności intuicji moralnych różnych ludów i kultur: „W babilońskim «Hymnie do Samos», w indyjskim kodeksie Manu, w «Księdze zmarłych», w Analektach Konfucjańskich, w dziełach stoików i platoników, w wierzeniach australijskich Aborygenów i amerykańskich czerwonoskórych, odnajdzie się to samo monotonne potępienie przemocy, zabójstwa, zdrady i fałszu, te same nakazy uprzejmości w stosunku do ludzi starych, małych i słabych, dawania jałmużny, bezstronności i uczciwości. Być może będziemy nieco zaskoczeni (ja byłem), odkrywając, że nakazy miłosierdzia są częstsze niż nakazy sprawiedliwości; na pewno zaś przestaniemy już wątpić, że istnieje coś takiego jak prawo naturalne. Oczywiście, istnieją różnice. Pewne kultury odznaczają się ślepotą – podobnie jak są dzicy, którzy nie potrafią zliczyć do dwudziestu. Jednak udawanie, że oto stajemy wobec moralnego chaosu – pozbawionego jakiegoś zarysu powszechnie uznawanych wartości – jest po prostu kłamstwem”.

c1 Źródło: Jacek Salij, Prawo naturalne i prawa stanowione w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Łódzkie Studia Teologiczne ” 2017.
R7D8eVOv1AS5w