Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Dorota Czarny

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Grupy odniesienia

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

I. Człowiek i społeczeństwo.

Uczeń:

3) charakteryzuje role społeczne człowieka w związku z jego przynależnością do różnych grup społecznych; analizuje zasady wzajemności, zaufania i pomocy.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie grupy odniesienia i rozpoznaje rodzaje takich grup;

 • wyjaśnia zależność, jaka istnieje między zjawiskiem „odnoszenia” a sposobem odgrywania roli społecznej w grupie;

 • analizuje znaczenie zasady wzajemności, zaufania i pomocy w utrzymywaniu integralności grupy.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • pogadanka;

 • elementy dramy;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • mapa myśli.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przed zajęciami uczniowie zapoznają się z e‑materiałem, tak aby w czasie lekcji uczestniczyć aktywnie w dyskusji.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

3. Nauczyciel przedstawia krótkie wprowadzenie do lekcji, zwracając uwagę na grupy społeczne, do których przynależymy, i to, jakie pełnimy w nich funkcje – odgrywamy role, oraz na grupy odniesienia. Wspólnie z uczniami wskazuje różnice między nimi.

Faza realizacji

1. Podział klasy na dwie grupy. Każda z nich ma za zadanie przygotowanie scenek dramowych dotyczących przynależności do grup w wymiarze społecznym i odniesienia. Muszą wskazać kilka grup, do których jednostka przynależy i w których działa, pełniąc różne funkcje. Mają również wskazać, w których grupach jednostka czuje się dobrze lub nie.

2. Uczniowie po wyznaczonym czasie przedstawiają przygotowane scenki.

3. Po prezentacji prowadzący zachęca uczniów do dyskusji:

 • Co miało wpływ na to, że dana osoba w wybranej grupie czuła się dobrze?

 • Dlaczego przynależność do innej grupy wpływała na nią negatywnie?

Uczniowie wskazują zarówno cechy charakteru i osobowości danej osoby, jak i strukturę grupy, do której należy, oraz to, w jaki sposób jest ona w niej postrzegana.

4. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne 1–3, a następnie wspólnie omawiają wybrane odpowiedzi.

5. Praca z multimedium. Uczniowie dobierają się w pary i tworzą mapę myśli zgodnie z poleceniem. Następnie osoby chętne przedstawiają swoje propozycje odniesienia do grup społecznych. W ten sposób porządkują swoją wiedzę.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel jako podsumowanie lekcji prosi, aby każdy samodzielnie zastanowił się i odpowiedział na pytanie zawarte w ćwiczeniu 7. Wybrane osoby przedstawiają swoje odpowiedzi i uzasadniają je. Pozostali uczniowie przysłuchują się i włączają do rozmowy, przedstawiając swój punkt widzenia.

2. Uczniowie dokonują samooceny pracy na lekcji i w grupie.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia interaktywne.

Materiały pomocnicze:

Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Piotr Sztompka, Socjologia, Warszawa 2003.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą przedstawić mapę mentalną dotyczącą ich przynależności do grup i odniesień z nimi związanymi.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida