Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć

Autor: Aleksandra Marszałek‑Harych, Krzysztof Błaszczak

Przedmiot: chemia

Temat: Beryl i jego ciekawe zastosowania

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony; uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

X. Metale, niemetale i ich związki. Uczeń:

2) opisuje podstawowe właściwości fizyczne metali i wyjaśnia je na podstawie znajomości natury wiązania metalicznego.

Zakres rozszerzony

X. Metale, niemetale i ich związki. Uczeń:

2) opisuje podstawowe właściwości fizyczne metali i wyjaśnia je na podstawie znajomości natury wiązania metalicznego;

3) analizuje i porównuje właściwości fizyczne i chemiczne metali grup 1. i 2.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • omawia zastosowania berylu;

 • koreluje właściwości berylu z jego zastosowaniami;

 • wyjaśnia działanie okienek berylowych w obrazowaniu rentgenowskim.

Strategie nauczania:

 • asocjacyjna.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja dydaktyczna;

 • analiza materiału źródłowego;

 • pogadanka;

 • ćwiczenia uczniowskie;

 • technika termometr;

 • grafika interaktywna;

 • prezentacja multimedialna;

 • technika zdań podsumowujących.

Formy pracy:

 • praca zbiorowa;

 • praca w grupach;

 • praca w parach;

 • praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami/smartfony, tablety z dostępem do Internetu;

 • podręczniki tradycyjne;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • rzutnik multimedialny;

 • tablica interaktywna/tablica, kreda/pisak;

 • układ okresowy pierwiastków chemicznych.

Przebieg zajęć

Faza wstępna:

 1. Zaciekawienie i dyskusja. Nauczyciel wykorzystuje treści zawarte we wprowadzeniu do e‑materiału.

 2. Rozpoznawanie wiedzy wyjściowej uczniów. Uczniowie starają się odpowiedzieć na pytanie: Gdzie beryl znalazł zastosowanie?

 3. Ustalenie celów lekcji. Nauczyciel podaje temat zajęć i wspólnie z uczniami ustala cele lekcji, które uczniowie zapisują w portfolio.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie zapoznają się z fragmentem tekstu w e‑materiale w sekcji „Przeczytaj” dotyczącego właściwości berylu, po czym uczniowie na forum omawiają je z wykorzystaniem układu okresowego pierwiastków chemicznych. Zaistniałe niezrozumiałe kwestie wyjaśnia nauczyciel.

 2. Uczniowie zostają podzieleni losowo na cztery grupy zadaniowe. Ich zadaniem jest opracowanie prezentacji multimedialnej (kryteria oceny patrz w materiałach pomocniczych) na tematy:

 • kosmiczny teleskop Webba;

 • akcelerator cząstek elementarnych;

 • lampy rentgenowskie;

 • stopy berylu.

  We wskazanych tematach uczniowie mają skoncentrować się na roli berylu. Mogą korzystać z różnych dostępnych źródeł informacji. Po wyznaczonym czasie chętni uczniowie z poszczególnych grup prezentują efekty pracy na forum klasy.

 1. Uczniowie mają za zadanie zdefiniować pojęcie elektroodpadu. Następnie ich zadaniem będzie poszukanie informacji w dostępnych źródłach na temat pierwiastków, jakie znajdują się w telefonach komórkowych/tabletach i które z nich można poddać recyklingowi. Po przeprowadzeniu takiego wyszukiwania trwa pogadanka na temat recyklingu sprzętu elektronicznego zawierającego m. in. beryl.

 2. Nauczyciel odsyła uczniów do grafiki interaktywne, gdzie zapoznają się z poleceniem i wykonują zawarte tam ćwiczenia w parach.

 3. Uczniowie samodzielnie sprawdzają swoją wiedzę wykonując ćwiczenia zawarte w e‑materiale w sekcji „sprawdź się”.

Faza podsumowująca:

 1. Na zakończenie nauczyciel stosuje narzędzie do oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zastosowaniem termometru przez uczniów. Uczniowie na skali temperatury zaznaczają cenkami, w jakim stopniu opanowali zagadnienia wynikające z zamierzonych do osiągnięcia celów lekcji. Jeżeli ze skali będzie wynikał niski poziom temperatury, uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób podnieść swój poziom posiadanej wiedzy?

 2. Jako podsumowanie lekcji nauczyciel może wykorzystać zdania do uzupełnienia, które uczniowie zamieszczają w swoim portfolio:

 • Przypomniałem/łam sobie, że...

 • Co było dla mnie łatwe...

 • Dziś nauczyłam/łem się...

 • Co sprawiało mi trudność...

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia w e‑materiale – „Sprawdź się”, których nie zdążyli wykonać na lekcji.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Grafika interaktywna może być wykorzystana przez uczniów jako pomoc w stworzeniu notatki, jako narzędzie podczas przygotowania się do lekcji, czy nadrobienia luk kompetencyjnych przez uczniów nieobecnych na lekcji.

Materiały pomocnicze:

 1. Nauczyciel przygotowuje arkusz papieru z narysowanym termometrem ze skalą oraz cenki dla uczniów. 2. Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:

 • poprawność merytoryczna (zgodność z tematem; dostosowana do możliwości odbiorców, wyczerpanie tematu);

 • język prezentacji (specjalistyczna terminologia, poprawność językowa);

 • konkretność (zdania krótkie - równoważnikowe, hasła);

 • atrakcyjność (wielkość czcionki, układ treści na slajdzie, tempo wyświetlania, przejścia slajdu, wzorce slajdów);

 • estetyka (animacje, grafika, kolor, dźwięk);

 • prezentacja każdej z grup powinna mieć max. cztery slajdy;

 • czas prezentacji (wykorzystanie zaplanowanego czasu – 2 min.).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida