Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Katarzyna Lewandowska

Przedmiot: Język polski

Temat: Późna dojrzałość. Refleksja nad upływem czasu w ostatnich wierszach Czesława Miłosza

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
1) rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;
4) rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane w szkole podstawowej oraz środki znaczeniowe: oksymoron, peryfrazę, eufonię, hiperbolę; leksykalne, w tym frazeologizmy; składniowe: antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę, elipsę; wersyfikacyjne, w tym przerzutnię; określa ich funkcje;
6) rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;
9) rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
11) rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;
13) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;
14) przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;
15) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;
16) rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Elementy retoryki. Uczeń:
1) formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
2) buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;
10) w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów;
IV. Samokształcenie.
6. wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) odczytuje tekst w jego warstwie semantycznej i semiotycznej;
2) rozumie pojęcie tradycji literackiej i kulturowej, rozpoznaje elementy tradycji w utworach, rozumie ich rolę w budowaniu wartości uniwersalnych;
12) rozumie pojęcie aluzji literackiej, rozpoznaje aluzje w utworach i określa ich znaczenie w interpretacji utworów;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele lekcji. Uczeń:

 • charakteryzuje problematykę późnych wierszy Czesława Miłosza,

 • interpretuje wiersze Miłosza zamieszczone w e‑materiale m.in. w kontekście biograficznym,

 • wskazuje funkcję aluzji biblijnych w wierszu Późna dojrzałość,

 • opisuje rolę dystansu czasowego zastosowanego przez poetę,

 • rozpoznaje tradycję, do której odwołuje się Miłosz w wierszu Dwór.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem e‑podręcznika;

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Późna dojrzałość. Refleksja nad upływem czasu w ostatnich wierszach Czesława Miłosza”. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Przeczytaj”, wysłuchanie interpretacji głosowej wiersza Dwór i przygotowanie odpowiedzi na polecenia zawarte w tej samej zakładce.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji oraz cele zajęć, omawiając lub ustalając razem z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Krótka rozmowa wprowadzająca w temat lekcji: Dlaczego późny wiek służy refleksji metafizycznej? Dlaczego właśnie w dojrzałym wieku człowiek, podobnie jak Czesław Miłosz, poszukuje odpowiedzi na pytania o sens życia, istotę dobra i zła? Czy sama starość wydaje się ciekawym tematem, którym warto się zajmować w twórczości artystycznej? Następnie nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie odpowiedzi do pytań zawartych w sekcji „Przeczytaj”. Uczniowie, wspierani przez nauczyciela, dokonują interpretacji wiersza Dwór

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie dzielą się na 4‑osobowe zespoły i w wyznaczonym przez nauczyciela czasie wykonują następujące ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”: 1‑7. Ćwiczenia pomagają im w dokonaniu analizy wiersza Późna dojrzałość

 2. Praca z multimedium. Uczniowie wykonują ćw. 2 związane z mapą myśli, nauczyciel sprawdza poprawność ich odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćw. 1 z multimedium. Dzięki temu mogą uporządkować swoją wiedzę na temat problematyki podejmowanej przez Cz. Miłosza w wierszach napisanych w okresie późnej dojrzałości. Prowadzący sprawdza efekty pracy uczniów, ewentualnie udziela wskazówek, gdyby okazały się potrzebne.

Praca domowa:

 1. Ćwiczenie 8 w e‑materiale.

Materiały pomocnicze:

 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, pod red. Anny Janus‑Sitarz, Kraków.

 • Kwartalnik Artystyczny nr 3/2004, poświęcony Czesławowi Miłoszowi
  Czesław Miłosz, czyli ciąg dalszy wierszy „starych poetów”, podcast audycji Radia Gdańsk

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Mapa myśli” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.