Autor: Paweł Kaniowski

Przedmiot: Filozofia

Temat: Utopie w literaturze

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
VII. Filozofia i kultura europejska jako „przypisy do Platona”. Uczeń:
4) wskazuje na wybranym przykładzie na obecność platonizmu w późniejszych epokach (np. w teologicznej myśli średniowiecznej, w nowożytnym matematycznym przyrodoznawstwie, w politycznych próbach budowania „państwa doskonałego”).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Przypomnisz sobie główne idee koncepcji doskonałego społeczeństwa według Platona i Morusa.

 • Odróżnisz znaczenie pojęcia utopii w filozofii oraz literaturze.

 • Wyjaśnisz, czym różni się utopia od dystopii.

 • Wskażesz we fragmencie antyutopii idee filozoficzne dotyczące doskonałego społeczeństwa.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • zna i chrakteryzuje główne idee koncepcji doskonałego społeczeństwa według Platona i Morusa;

 • odróżnia znaczenia utopii w filozofii i literaturze;

 • wie, czym różni się utopia od dystopii.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał: „Utopie w literaturze”. Prosi uczestników zajęć o przygotowanie odpowiedzi na pytania zawarte we „Wprowadzeniu”:
  Jak zorganizować społeczeństwo doskonałe?
  Czy społeczeństwo może być pozbawione wad?
  Czy przychodzą ci do głowy przykłady rzeczywistych państw, które miały być w zamyśle doskonałe?

Faza wprowadzająca:

 1. Po zalogowaniu na platformie nauczyciel prezentuje (na tablicy interaktywnej lub za pomocą rzutnika) temat lekcji oraz cele zajęć. Omawia lub ustala razem z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Dyskusja wprowadzająca. Uczniowie przystępują do pracy, logując się i dołączając do grupy na platformie (na telefonach komórkowych, komputerach lub tabletach). Po czynnościach organizacyjnych i podaniu tematu lekcji nauczyciel weryfikuje stan przygotowania uczniów do lekcji. Prosi wybranego lub chętnego ucznia o zaprezentowanie odpowiedzi na pytania podane przed lekcją. Uczniowie dyskutują i zapisują wnioski.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Nauczyciel omawia najważniejsze kwestie poruszone w zakładce „Przeczytaj”:
  – znaczenie terminu „utopia”;
  – społeczeństwa doskonałe w filozofii;
  – utopie w literaturze.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej materiał z sekcji „Audiobook”. Odczytanie poleceń do multimedium:
  – Zapoznaj się z fragmentem jednej z najsłynniejszych dystopii XX w., powieści „Nowy wspaniały świat”. Czy twoim zdaniem poddaje on krytyce jakieś zjawiska obecne we współczesnym świecie? Jeśli tak – jakie?
  Przyjmijmy założenie, że Aldous Huxley przywołuje w swojej powieści utopijne założenia Platona, stanowiące fundament jego koncepcji doskonałego państwa. Spróbuj rozpoznać te elementy w tekście i wypisz je poniżej. Jak przekształca je Huxley?
  Uczniowie pracują w parach, następnie omówienie wyników na forum klasy.

 3. Ćwiczenia przedmiotowe. Uczniowie indywidualnie rozwiązują ćwiczenia nr 1‑4 z sekcji „Sprawdź się”. Omówienie odpowiedzi na forum klasy.

Faza podsumowująca:

 1. W ramach podsumowania uczniowie wspólnie rozwiązują ćwiczenie nr 5.

 2. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Uczniowie mają za zadanie rozwiązać ćwiczenia 6‑8.

Materiały pomocnicze:

 • Baer U., Gry dyskusyjne, Lublin 2000.

 • Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 2003.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Nauczyciel może wykorzystać medium w sekcji „Audiobook” do pracy przed lekcją. Uczniowie zapoznają się z jego treścią i przygotowują do pracy na zajęciach w ten sposób, żeby móc samodzielnie rozwiązać zadania.