Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Kompetencje oczekiwane na rynku pracy, czyli co powinienem umieć?

Grupa docelowa

Szkoła podstawowa, klasa VIII

Ogólny cel kształcenia

Uczeń używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej i dostosowuje sposób wyrażania do zamierzonego celu wypowiedzi.

Kształtowane kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia

18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie

uczenia się przez całe życie:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym

 • Kompetencje społeczne i obywatelskie;

 • Inicjatywność i przedsiębiorczość.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczniowie:

 • odbierają komunikaty nadawane za pomocą środków audiowizualnych,

 • analizują język i formę ogłoszenia o pracę,

 • przygotowują zestawienia umiejętności i kompetencji poszukiwanych u współczesnych pracowników,

 • w grupach przygotowują list motywacyjny, w którym zaprezentują potencjalnemu pracodawcy siebie i swoje kompetencje w przyszłości,

 • przeprowadzają symulację rozmowy kwalifikacyjnej.

Metody/techniki kształcenia

 • metoda asymilacji wiedzy - pogadanka

 • metoda praktyczna - tworzenie tekstu

 • metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy - “burza mózgów”

 • metody inscenizacyjne - drama

Formy pracy

 • zbiorowa

 • grupowa

 • indywidualna

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1. Nauczyciel pyta uczniów, jaki jest ich wymarzony zawód i dlaczego chcieliby go wykonywać w przyszłości.

Faza realizacyjna

1. Nauczyciel wyświetla film Kompetencje oczekiwane na rynku pracy, czyli co powinienem umieć?. Przerywa po wypowiedzi dyrektora przedsiębiorstwa. Rysuje na tablicy tabelę z podziałem na kompetencje twarde i miękkie, a następnie zadaje pytanie: Jakie kompetencje będą wam potrzebne do wykonywania wymarzonego zawodu? Prosi uczniów o podchodzenie do tablicy i wypełnienie tabeli, w odniesieniu do wybranej profesji.

2. Następnie w celu utrwalenia wiadomości zdobytych po obejrzeniu tej części filmu uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenia interaktywne od 1 do 7. Odpowiedzi omawiają wspólnie z nauczycielem.

3. Nauczyciel wyświetla dalszy ciąg filmu.

4. Po obejrzeniu filmu uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia interaktywne od 8 do 10. Odpowiedzi omawiają wspólnie z nauczycielem.

5. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na kilkuosobowe zespoły i wręcza każdej grupie przykładowe ogłoszenie o pracę, które powinno być okrojone o jakiś element (np. opis warunków pracy, zakres obowiązków, nazwę firmy, wymagania). Np.

Wydawnictwo Booker nieustannie się rozwija, a wraz z nim Dział Obsługi Klienta. W związku z tym, poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko:

Specjalisty ds. obsługi klienta

Miejsce pracy: Jelenia Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • profesjonalna obsługa naszych klientów

 • telefoniczny i mailowy kontakt z klientami

 • wyjazdy do klientów w celu prezentacji naszej oferty wydawniczej

 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszej oferty

 • budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie w obsłudze klienta

 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca kontakt z klientem zagranicznym

 • biegła znajomość j. polskiego

 • prawo jazdy kat. B (czynne)

 • gotowość do podjęcia pracy o mobilnym charakterze

 • wysoka kultura osobista

 • chęć ciągłego rozwoju

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Bezpłatną prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny

 • sfinansowanie zajęć fitness

 • szkolenia

 • rozwój osobisty

 • przyjazną i koleżeńską atmosferę w zespole

PROCES REKRUTACJI:

Wybrane osoby są zapraszane na rozmowę z przyszłym przełożonym oraz działem HR.

Każdy kandydat, który zostanie zaproszony na rozmowę otrzyma informację zwrotną z ostateczną decyzją.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres booker@booker.pl do 30 kwietnia.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Uczniowie mają za zadanie rozpoznać, którego elementu brakuje, a następnie samodzielnie uzupełniają ogłoszenie. Swoje pomysły odczytują na forum klasy. Następnie wspólnie określają elementy ogłoszenia, analizują język (np. wykrzyknienia, przymiotniki, zwroty grzecznościowe) i formę (np. skrótowość, skróty, wyliczenia, równoważniki zdań) ogłoszeń o pracę.

6. Uczniowie układają w grupach list motywacyjny, w odpowiedzi na otrzymane wcześniej ogłoszenie o pracę. Wcześniej omawiają
z nauczycielem konstrukcję listu motywacyjnego, wymieniają jego najważniejsze cechy i elementy. Prezentują swoje prace na forum klasy.

7. Uczniowie wraz z nauczycielem zastanawiają się, jakie pytania może zadać potencjalny pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie dobierają się w pary, aby odegrać scenę rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z nich raz wciela się w rolę pracodawcy, raz kandydata do pracy. Na zakończenie, chętni mogą zaprezentować przebieg rozmowy na forum klasy.

Faza podsumowująca

1. W ramach podsumowania, nauczyciel inicjuje dyskusję na temat: W jaki sposób można osiągnąć sukces na rynku pracy? Uczniowie wykorzystują wiadomości zdobyte w czasie oglądania filmu i całej lekcji.

Praca domowa

1. Zaprojektuj niebanalne CV w formie papierowej lub multimedialnej, pamiętając o jego najważniejszych elementach (danych osobowych, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach, znajomości języków).

m30ee8acec7d87743_1520001429923_0

Metryczka

Tytuł

Kompetencje oczekiwane na rynku pracy, czyli co powinienem umieć?

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Jaki zawód wybrać?

Przedmiot

Język polski

Etap edukacyjny

II/szkoła podstawowa

Nowa podstawa programowa

I. Kształcenie literackie i kulturowe.

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:

1) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, publicystyczny lub reklamowy;

2) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;

4) dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie);

5) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych;

II. Kształcenie językowe.

3) dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi, odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście;

4) rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego odpowiednio: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika i zaimka oraz określa ich funkcje w wypowiedzi; oddziela temat fleksyjny od końcówki;

5) rozumie konstrukcję strony biernej i czynnej czasownika, przekształca konstrukcję strony biernej i czynnej i odwrotnie, odpowiednio do celu
i intencji wypowiedzi;

2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:

1) wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego;

2) posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;

3) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;

6) rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące, rozumie ich funkcje w tekście;

7) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi;

3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:

1) identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia typy komunikatu: informacyjny, literacki, reklamowy, ikoniczny;

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:

1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;

2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu.

IV. Samokształcenie. Uczeń:

9) rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań.

Klasy VII i VIII. Uczeń spełnia wymagania określone dla klas IV–VI.

III. Tworzenie wypowiedzi.

2. Mówienie i pisanie.

Uczeń:

1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad;

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym  

 • Kompetencje społeczne i obywatelskie;

 • Inicjatywność i przedsiębiorczość.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczniowie:

 • odbierają komunikaty nadawane za pomocą środków audiowizualnych,

 • analizują język i formę ogłoszenia o pracę,

 • przygotowują zestawienia umiejętności i kompetencji poszukiwanych u współczesnych pracowników,

 • w grupach przygotowują list motywacyjny, w którym zaprezentują potencjalnemu pracodawcy siebie i swoje kompetencje w przyszłości,

 • przeprowadzają symulację rozmowy kwalifikacyjnej.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/221804/v/22/t/student-canon/m/j0000008GCB5v22

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida