Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorki: Małgorzata Kosińska‑Pułka, Bożena Święch

Przedmiot: Język polski

Temat: Starogrecki ideał rycerza‑herosa na podstawie tekstu Marii Ossowskiej

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;
2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
II. Kształcenie językowe.
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni w analizie i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;
3) rozpoznaje argumentacyjny charakter różnych konstrukcji składniowych i ich funkcje w tekście; wykorzystuje je w budowie własnych wypowiedzi;
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym szczególnie: pisowni wielką i małą literą, pisowni łącznej i rozłącznej partykuły nie oraz partykuły -bym, -byś, -by z różnymi częściami mowy; pisowni zakończeń -ji, -ii, -i ; zapisu przedrostków roz-, bez-, wes-, wz-, ws-; pisowni przyimków złożonych; pisowni nosówek ( a, ę ) oraz połączeń om, on, em, en ; pisowni skrótów i skrótowców;
2) wykorzystuje składniowo‑znaczeniowy charakter interpunkcji do uwypuklenia sensów redagowanego przez siebie tekstu;
III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Elementy retoryki. Uczeń:
1) formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
3) rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty, apel, pointa);
6) rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w wypowiedziach argumentacyjnych i stosuje je we własnych tekstach;
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
2) buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
11) stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;
IV. Samokształcenie.
1. rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;
2. porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;
6. wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi;
8. posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego oraz słownikami specjalistycznymi (np. etymologicznymi, frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w wersji on‑line;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
3) rozpoznaje nawiązania do tradycji biblijnej i antycznej w kulturze współczesnej;
Teksty polecane do samokształcenia
16) Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • analizuje decyzje i postępowanie antycznych rycerzy‑herosów na podstawie filmu Troja W. Petersena,

 • ocenia konsekwencje decyzji wybranych postaci eposów homeryckich,

 • rozpoznaje cechy etosu rycerskiego na podstawie tekstu Marii Ossowskiej Ethos rycerski i jego odmiany,

 • sprawdza swoją wiedzę, biorąc udział w grze edukacyjnej,

 • redaguje wypowiedź argumentacyjną, oceniając starogrecki etos rycerza‑herosa.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • drzewko decyzyjne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • karta pracy.

RDw23zjpO4P5l

Uwaga: należy tak przygotować losowanie, aby utworzyć grupy zadaniowe do pracy na lekcji.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel pyta uczniów o ich refleksje związane z filmem Troja i na podstawie zadań przydzielonych przed lekcją tworzy grupy zadaniowe.

 2. Nauczyciel informuje uczniów, że wykorzystają na lekcji metodę zwaną drzewkiem decyzyjnym, i objaśnia jej zasady.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel organizuje pracę 5 grup i przydziela zadania:
  Grupa I. Analiza decyzji Achillesa przystępującego do wojny; rozpisanie sytuacji, nazwanie możliwych rozwiązań, analiza pozytywnych i negatywnych skutków, nazwanie celów i wartości. Uczniowie pracują metodą drzewka decyzyjnego.
  Grupa II. Analizuje decyzję o udziale Hektora w pojedynku, wykorzystuje drzewko decyzyjne.
  Grupa III. Metodą drzewka decyzyjnego analizuje konsekwencje pomysłu Odyseusza związanego z koniem trojańskim.
  Grupa IV. Analizuje metodą drzewka decyzyjnego wyprawę Priama do obozu wroga.
  Grupa V. Wykorzystuje drzewko decyzyjne do przedstawienia wyborów Parysa związanych z uprowadzeniem i zatrzymaniem Heleny.
  Grupy przedstawiają efekty pracy, udzielają koleżankom i kolegom informacji zwrotnej. Plakaty z rozpisanymi decyzjami bohaterów umieszczają w widocznym miejscu.

 2. Jeśli wystarczy czasu, uczniowie wykonują wskazane przez nauczyciela ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel ogłasza konkurs na 100‑procentowe rozwiązanie gry edukacyjnej zamieszczonej w e‑materiale. Uczniowie grają w nią, a następnie wymieniają się spostrzeżeniami na temat gry, mówią o pytaniach, które uznali za trudne.

Praca domowa:

 1. Nauczyciel na podstawie e‑materiałów formułuje polecenie pracy domowej: Czy kodeks honorowy współczesnych dowódców może wywodzić się z antycznej Grecji? Uzasadnij swoje stanowisko w wypowiedzi argumentacyjnej.

Materiały pomocnicze:

 • Marcin Darmas, Obywatel rycerz, Warszawa 2014.

 • Troja, reż. Wolfgang Petersen, film z 2004 r.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Gra edukacyjna” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.