Autorka: Paulina Wierzbińska

Przedmiot: Informatyka

Temat: Fotografia – wybrane zasady kompozycji, cz. 2

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
4) przygotowując opracowania rozwiązań złożonych problemów, posługuje się wybranymi aplikacjami w stopniu zaawansowanym:
a) tworzy i edytuje dwuwymiarowe oraz trójwymiarowe wizualizacje i animacje, stosuje właściwe formaty plików graficznych,
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.
Zakres podstawowy. Uczeń:
1) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń cyfrowych i towarzyszącego im oprogramowania;
2) objaśnia funkcje innych niż komputer urządzeń cyfrowych i korzysta z ich możliwości;
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych.
Zakres podstawowy. Uczeń:
6) poszerza i uzupełnia swoją wiedzę korzystając z zasobów udostępnionych na platformach do e‑nauczania.
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.
Zakres podstawowy. Uczeń:
2) respektuje obowiązujące prawo i normy etyczne dotyczące korzystania i rozpowszechniania oprogramowania komputerowego, aplikacji cudzych i własnych oraz dokumentów elektronicznych;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Scharakteryzujesz podejście do fotografii Roberta Capy.

 • Powtórzysz wiadomości na temat poznanych zasad kompozycji.

 • Przeanalizujesz fotografie pod kątem wykorzystanych zasad kompozycji.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • aparaty fotograficzne/smartfony.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie mogą skorzystać z fotografii przygotowanych na poprzednie zajęcia, ale mogą też poszukać innych przykładów różnych reguł kompozycyjnych. Mogą przygotować również przykłady ze świata malarstwa.

Faza wstępna:

 1. Chętna lub wybrana osoba referuje najważniejsze informacje dot. fotografii, które uczniowie poznali na wcześniejszej lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie prezentują fotografie wykonane w ramach zadania z poprzednich zajęć. Omawiają zastosowane przez siebie techniki.

 2. Uczniowie zapoznają się z pierwszą animacją. Przy kolejnych przykładach kompozycji nauczyciel przerywa animację i prosi uczniów o prezentację ew. przykładów danej reguły kompozycyjnej (uczniowie wykorzystują zdjęcia przygotowane przed lekcją).

 3. Uczniowie zapoznają się z drugą animacją. Przy kolejnych przykładach kompozycji nauczyciel przerywa animację i prosi uczniów o prezentację ew. przykładów danej reguły kompozycyjnej (uczniowie wykorzystują zdjęcia przygotowane przed lekcją).

 4. Uczniowie w parach uzupełniają mapę myśli podsumowującą to, jakie emocje i nastroje mogą tworzyć dane rodzaje kompozycji o kompozycje poznane na zajęciach.

 5. Uczniowie zapoznają się z sekcją „Przeczytaj” i w razie potrzeby uzupełniają informacje w niej zawarte.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie wykonują wskazane przez nauczyciela Polecenia z sekcji „Przeczytaj”.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia umieszczone pod animacjami.

Materiały pomocnicze:

 • Wykonane w ramach zadania domowego fotografie.

 • Fotografie przedstawiające różne typy kompozycji.

Wskazówki metodyczne:

 • E‑materiał można wykorzystać również na zajęciach ze sztuki lub plastyki.