Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Tomasz Mazur

Przedmiot: Filozofia

Temat: Kurs logiki: lekcja 35. Chwyty erystyczne. Cz. 3: argumentum ad populum i fałszywa alternatywa

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kultura logiczna.
8. Argumentacja: dyskusja a wymiana poglądów, parlamentarne i logiczne kryteria rzetelnej dyskusji, nieuczciwe chwyty w dyskusji. Uczeń:
3) wskazuje przykładowe chwyty erystyczne (ad vanitatem, ad verecundiam, ad ignorantiam, ad personam, ad populum) stosowane w nieuczciwej dyskusji i opisuje, na czym polega ich nieuczciwość.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • rozpoznaje dwa chwyty erystyczne: argumentum ad populum oraz fałszywą alternatywę;

 • stosuje chwyty obronne do ww. chwytów;

 • analizuje tekst Cycerona na temat roli pięknej wymowy w życiu człowieka.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o zbadanie historii i użytku czynionego z hasła: America, love it or leave it. Uczniowie mają wyjaśnić, na czym polega siła tego hasła.

Faza wprowadzająca:

 1. Podanie tematu i celu lekcji.

 2. Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przedstawienie pracy domowej. Komentuje usłyszane odpowiedzi, naprowadzając jednocześnie klasę na problem fałszywej alternatywy oraz jej zwodniczej siły.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią e‑materiału. Nauczyciel komentuje najważniejsze punkty, upewniając się, czy uczniowie dobrze je rozumieją.

 2. Nauczyciel dobiera uczniów w trzy-, czteroosobowe grupy. Każda grupa ma za zadanie przedstawić hasło kampanii politycznej jakiejś fikcyjnej partii. Na zadanie składają się: a) wymyślenie nazwy partii; b) wymyślenie sloganu, który zawiera jeden z chwytów erystycznych opisanych w e‑materiale.

 3. Nauczyciel prosi kolejne grupy o przedstawienie swoich partii i sloganów. Zadaniem klasy jest w pierwszej kolejności podanie, jaki chwyt został zastosowany i na czym dokładnie polega, w drugiej kolejności – wybranie najbardziej chwytliwego hasła.

 4. Nauczyciel komentuje przebieg i rezultat kolejnych prezentacji, przechodząc do rozmowy kierowanej, w której podejmuje temat sekretu skuteczności sloganów zawierających ewidentne chwyty erystyczne.

Faza podsumowująca:

 1. Wszyscy uczniowie podsumowują zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Zadaniem ucznia jest znalezienie przykładu dowolnego hasła czy sloganu, politycznego lub reklamowego, zawierającego chwyt erystyczny ad populum lub fałszywą alternatywę.

Materiały pomocnicze:

 • Walczak P., Metody aktywizujące w nauczaniu filozofii, w: „Analiza i egzystencja” 10 (2009).

 • Winkler M., Commichau A., Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji, Kraków 2008.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Nauczyciel może wykorzystać medium w sekcji „Przeczytaj” do podsumowania lekcji.