Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Dawid Tarczyński

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Jakie instytucje chronią rodzinę?

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

I. Człowiek i społeczeństwo.

Uczeń:

2) charakteryzuje – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – współczesne typy rodziny; wyjaśnia problemy związane z realizacją różnych funkcji rodziny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • dowiaduje się, czym jest rodzina, i charakteryzuje jej typy;

 • wyjaśnia problemy związane z realizacją funkcji rodziny;

 • analizuje instytucje chroniące rodzinę.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie odpowiadają na pytania:

 • Co rozumiesz pod pojęciem rodziny? Jakie są typy rodzin?

 • Jakie funkcje pełni rodzina?

 • Jakie są główne problemy współczesnej rodziny?

 • Kto powinien chronić rodzinę i na czym ta ochrona ma polegać?

2. Zebrane odpowiedzi są zapisywane na tablicy przez wybraną osobę.

3. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Wprowadzenie nauczyciela – omówienie:

 • czym jest rodzina i jakie są jej typy;

 • najważniejszych funkcji rodziny;

 • problemów współczesnej rodziny;

 • w jaki sposób jest chroniona rodzina w Polsce.

2. Zespół klasowy zostaje podzielony na 3 grupy; każda z nich realizuje następujące zadanie:

Wskazówka/uwaga nauczyciela przed przystąpieniem do wykonania zadań: rodzina jest układem dynamicznym i składającym się z tylu elementów, ilu jest jej członków, przy czym sytuacja każdego z nich wpływa na cały układ rodzinny; oddziaływania kierowane niekiedy tylko do niektórych elementów strukturalnych rodziny/jej członków mają konsekwencje dla całego układu.

 • grupa I – na podstawie § 2 i § 3 tekstu źródłowego – przygotowuje informacje, w jaki sposób poradnie psychologiczno‑pedagogiczne przyczyniają się do ochrony rodziny

RImztA4MVL4ZJ

Pobierz załącznik

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno‑pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
Źródło: prawo.sejm.gov.pl
Plik PDF o rozmiarze 164.17 KB w języku polskim
 • grupa II – na podstawie § 3 tekstu źródłowego – przygotowuje informacje, w jaki sposób działania kuratora sądowego przyczyniają się do ochrony rodziny

R1MliCURSgPQI

Pobierz załącznik

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
Źródło: prawo.sejm.gov.pl
Plik PDF o rozmiarze 23.46 KB w języku polskim
 • grupa III – na podstawie artykułów 1–3 tekstu źródłowego – przygotowuje informacje, w jaki sposób działalność Rzecznika Praw Dziecka przyczynia się do ochrony rodziny

Rh6Jte76rxRTj

Pobierz załącznik

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
Żródło: prawo.sejm.gov.pl
Plik PDF o rozmiarze 569.29 KB w języku polskim

Każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy; referuje je wyłoniona przez grupę osoba, zapisując najważniejsze informacje na tablicy.

W klasie zostaje przeprowadzona dyskusja na temat ewentualnej przewagi modelu rodziny wielopokoleniowej nad modelem rodziny dwupokoleniowej (zastosowanie metody burzy mózgów).

Sporządzenie notatki z lekcji z podziałem na najważniejsze informacje dotyczące:

 • rodziny (pojęcia i typów);

 • funkcji realizowanych przez rodzinę i problemów z tym związanych;

 • sposobów ochrony rodziny.

Faza podsumowująca

1. Praca z prezentacją multimedialną.

2. Wykonanie ćwiczeń do multimedium (1–3).

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń z modułu „Sprawdź się” (1–8).

Materiały pomocnicze:

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno‑pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, prawo.sejm.gov.pl.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 6.01.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Prezentacja może być wykorzystane do lekcji powtórzeniowej lub jako materiał do przygotowania prezentacji multimedialnej o instytucjach chroniących rodzinę.