Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R4nVvmveAq5sM
Wskaż najważniejsze cechy współczesnej rodziny. (Uzupełnij).
RdjKRoeII8edQ1
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj typ rodziny do jej charakterystyki. rodzina monogamiczna Możliwe odpowiedzi: 1. po ślubie mieszka przy rodzinie męża, 2. małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety, 3. najwyżej dwupokoleniowa, 4. władza należy do kobiety, 5. władza należy do obojga partnerów rodzina matriarchalna Możliwe odpowiedzi: 1. po ślubie mieszka przy rodzinie męża, 2. małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety, 3. najwyżej dwupokoleniowa, 4. władza należy do kobiety, 5. władza należy do obojga partnerów rodzina mała Możliwe odpowiedzi: 1. po ślubie mieszka przy rodzinie męża, 2. małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety, 3. najwyżej dwupokoleniowa, 4. władza należy do kobiety, 5. władza należy do obojga partnerów rodzina patrylokalna Możliwe odpowiedzi: 1. po ślubie mieszka przy rodzinie męża, 2. małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety, 3. najwyżej dwupokoleniowa, 4. władza należy do kobiety, 5. władza należy do obojga partnerów rodzina egalitarna Możliwe odpowiedzi: 1. po ślubie mieszka przy rodzinie męża, 2. małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety, 3. najwyżej dwupokoleniowa, 4. władza należy do kobiety, 5. władza należy do obojga partnerów
RDr93LzQu6fWu3
Ćwiczenie 3
Wybierz spośród niżej podanych podmiotów ten, którego działalność jest jedną z form opieki nad dziećmi i młodzieżą. Możliwe odpowiedzi: 1. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2. Powiatowy Inspektor Pracy, 3. inspektor Ochrony Danych Osobowych, 4. rodzinny kurator sądowy
R3vGcatD1ubjP2
Ćwiczenie 4
Wskaż podmiot, którego zakres działalności polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży Możliwe odpowiedzi: 1. placówka wsparcia dziennego, 2. placówka opiekuńczo-wychowawcza, 3. dom pomocy społecznej, 4. poradnia psychologiczno-pedagogiczna
RrAPOBzq5ZZv22
Ćwiczenie 5
Dopasuj zakres działań do instytucji. Rzecznik Praw Dziecka Możliwe odpowiedzi: 1. chroni prawo do wychowania dziecka w rodzinie, godziwych warunków socjalnych i nauki, 2. stoi na straży praw dziecka, a szczególnie prawa do życia i ochrony zdrowia, 3. zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia, 4. zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka związane z jego rozwojem, w tym emocjonalne, społeczne oraz religijne placówka opiekuńczo-wychowawcza Możliwe odpowiedzi: 1. chroni prawo do wychowania dziecka w rodzinie, godziwych warunków socjalnych i nauki, 2. stoi na straży praw dziecka, a szczególnie prawa do życia i ochrony zdrowia, 3. zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia, 4. zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka związane z jego rozwojem, w tym emocjonalne, społeczne oraz religijne
21
Ćwiczenie 6
RXRHyFbfhoLYT
Scharakteryzuj patchworkowy model rodziny. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Art. 101. 1. Placówka opiekuńczo‑wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo‑wychowawcza typu:
1) socjalizacyjnego;
2) interwencyjnego;
3) specjalistyczno‑terapeutycznego;
4) rodzinnego.

2. Typ placówki opiekuńczo‑wychowawczej określa jej regulamin.

3. Placówka opiekuńczo‑wychowawcza może łączyć zadania placówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3.

Art. 102. 
Placówka opiekuńczo‑wychowawcza typu rodzinnego:
1) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
2) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
3) współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

Art. 103. 1. Zadaniem placówki opiekuńczo‑wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. (…)

Art. 105. 1. Placówka opiekuńczo‑wychowawcza typu specjalistyczno‑terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:
1) legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;
3) wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

wspieranie Źródło: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.
R2rGHES4PFP0W
Wskaż, o której formie instytucjonalnej pieczy zastępczej i jakim jej typie jest mowa w następującym stwierdzeniu: „W tej placówce mogą zostać umieszczone na dłuższy okres dzieci z jednej rodziny nawet mimo znacznej różnicy wieku”. (Uzupełnij).
RyGhVY94WIzZm
Na podstawie powyższego fragmentu ustawy wskaż, o której formie instytucjonalnej pieczy zastępczej i jakim jej typie jest mowa w przytoczonej charakterystyce.

Podmiot ten wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu oraz współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodzin. Możliwe odpowiedzi: 1. placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, 2. placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego, 3. placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego, 4. placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 41

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo‑wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) (uchylony)
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. (…)

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. W celu realizacji gminnego programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.

3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

4. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.

ustawa Źródło: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 22.04.2020 r.].
R1NH0EEXD194m
Na podstawie przytoczonego fragmentu ustawy wyjaśnij, jaką postać na poziomie gminy przyjmuje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. (Uzupełnij).