Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic SA

Temat zajęć

Czy masa ciała i siła działająca na ciało ma wpływ na jego przyspieszenie?

Grupa docelowa

szkoła podstawowa, klasy 7–8

Ogólny cel kształcenia

Uczeń bada zależności pomiędzy siłą, masą a przyspieszeniem, wynikających z drugiej zasady dynamiki Newtona.

Kształtowane kompetencje kluczowe

Kształtowane kompetencje kluczowe:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym;

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5. umiejętność uczenia się.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

a) podaje treść drugiej zasady dynamiki Newtona;

b) opisuje zachowanie się ciał pod wpływem działającej siły na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona;

c) wyznacza wartość przyspieszenia ciała na podstawie wyników pomiaru drogi przebytej w kolejnych odstępach czasu;

d) wykorzystuje technikę wideopomiarów do badania ruchu  ciał.

Metody kształcenia

problemowe: obserwacja i pomiar

Formy organizacji pracy

praca w grupach

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

Czynności organizacyjne.

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: dlaczego naładowanym wózkiem z zakupami trudniej jest manewrować niż pustym? W którym przypadku wózek rozpędza się szybciej?

Nauczyciel podaje temat lekcji.

Czynności do wykonania przed lekcją:

W ramach przygotowania się do lekcji uczniowie oglądają w domu film pt. Czy masa ciała ma wpływ na jego przyspieszenie? oraz rozwiązują powiązane z filmem zadania interaktywne.

Do wykonania doświadczenia w klasie należy przygotować zestaw zaprezentowany w filmie, zawierający:

 • tor dla wózka, zaopatrzony w skalę z podziałką centymetrową (np. odcinek płyty meblowej o długości około 1 m,

 • wózek (wagonik, samochodzik) o znanej masie,

 • nić,

 • obciążniki o znanej masie ok. 5–

  10 g (np. nakrętki do śrub),

 • bloczek (opcjonalny),

 • smartfony, wyposażone w aplikację do wykonywania szybkich zdjęć seryjnych (najlepiej po jednym dla każdego zespołu),

 • wagę o dokładności umożliwiającej pomiar masy wózka i obciążników.

Faza realizacyjna

Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły (np. czteroosobowe) i rozdaje karty pracy.

Zespoły formułują problem badawczy i stawiają hipotezę.

Zadaniem każdego zespołu jest wykonanie za pomocą smartfonu wyposażonego w aplikację do szybkich zdjęć seryjnych trzech serii zdjęć jadącego wózka dla jednego z przypadków, np.:

- masa układu m, siła ciągnąca F,

- masa układu m, siła ciągnąca 2F,

- masa układu m, siła ciągnąca 3F,

- masa układu 2m, siła ciągnąca F,

- masa układu 3m, siła ciągnąca F.

Zespoły wykonują kolejno pomiary dla poszczególnych przypadków.

Po wykonaniu zdjęć zespoły analizują (na ekranach smartfonów) wykonane zdjęcia i wpisują odczytane wartości przebytej drogi do tabeli na kartach pracy i obliczają wartości przyspieszenia dla badanych przypadków.

Przedstawiciele zespołów podają otrzymane wyniki.

Nauczyciel wraz z uczniami dyskutują otrzymane wyniki i wyciągają wnioski, zwracając uwagę na potencjalne przyczyny błędów w pomiarach i odnoszą je do drugiej zasady dynamiki Newtona.

Faza podsumowująca

Uczniowie sporządzają notatkę w zeszytach.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy nr 2, prosi o wykonanie zadania.

R9Qi1FLfIZSFa1
karty pracy
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
m22c9b74321ecc164_1520243789506_0

Metryczka

Tytuł

Czy masa ciała ma wpływ na jego przyspieszenie?

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał sie odnosi

Gimnazjum klasa 2

1.4. Druga zasada dynamiki Newtona

Przedmiot

fizyka

Etap edukacyjny

szkoła podstawowa, klasy 7–8

Nowa podstawa programowa

II. Ruch i siły. Uczeń:

11) rozpoznaje i nazywa siły, podaje ich przykłady w różnych sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu);

15) posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał; analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki i stosuje do obliczeń związek między siłą i masą a przyspieszeniem.

Kompetencje kluczowe

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;
5) umiejętność uczenia się.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczeń:

 • podaje treść drugiej zasady dynamiki Newtona;

 • opisuje zachowanie się ciał pod wpływem działającej siły na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona;

 • wyraża wartość działającej siły w niutonach.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/140548/v/latest/t/student-canon/m/ikt9jc7X7x

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida