Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autora: Magdalena Filewicz

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Wybrzeża organogeniczne

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące/technikum, zakres podstawowy, klasa I

Podstawa programowa:

V. Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały.

Uczeń:

 1. charakteryzuje główne procesy zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemi (erozja, transport, akumulacja) oraz skutki rzeźbotwórczej działalności rzek, wiatru, lodowców, lądolodu i mórz oraz wietrzenia;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wymienia cechy charakterystyczne wybrzeży namorzynowych,

 • wskazuje wybrzeża koralowe na mapie świata,

 • charakteryzuje etapy powstawania atolu.

Strategie nauczania: konstruktywizm; konektywizm

Metody i techniki nauczania: odwrócona klasa, ćwiczeń przedmiotowych, z użyciem komputera, pogadanka, dyskusja

Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: komputery/tablety z dostępem do internetu, zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale, tablica interaktywna/tablica, mapa świata, atlasy geograficzne

Materiały pomocnicze:

UNESCO, Great Barrier Reef, [online], dostępny w internecie: http://whc.unesco.org/en/list/154, (dostęp: 04.12.2020).

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wstępna

 • Przybliżenie przez nauczyciela tematu i celów lekcji. Określenie wiążących dla uczniów kryteriów sukcesu.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel w krótkim wykładzie charakteryzuje, czym są wybrzeża organogeniczne.

 • Uczniowie wymieniają cechy wybrzeży organogenicznych.

 • Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Uczniowie analizują grafikę interaktywną za pomocą tabletów. Wykonują polecenie zawarte w tej części e‑materiału.

 • Nauczyciel prosi, aby każda z grup wyszukała za pomocą atlasów geograficznych przykłady wybrzeży organogenicznych na mapie świata. Uczniowie po wykonaniu zadania prezentują i omawiają poszczególne przykłady wybrzeży organogenicznych.

 • Nauczyciel przechodzi do sekcji „Sprawdź się”. Zapowiada uczniom, że w kolejnym kroku będą rozwiązywać ćwiczenia – od najprostszych do najtrudniejszych – i będą to robić wspólnie. Wybrana osoba czyta po kolei polecenia. Po każdym przeczytanym poleceniu nauczyciel daje uczniom określony czas na zastanowienie się, a następnie ochotnik udziela odpowiedzi. Reszta uczniów ustosunkowuje się do niej, proponując swoje pomysły. Nauczyciel w razie potrzeby koryguje odpowiedzi, dopowiada istotne informacje, udziela uczniom informacji zwrotnej.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel podsumowuje lekcję i omawia zagadnienia, które sprawiły największą trudność uczniom.

 • Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej, dokonuje oceny pracy uczniów, biorąc pod uwagę ich możliwości i zaangażowanie.

 • Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

Korzystając z dostępnych źrodeł informacji, napisz, dlaczego warto i w jaki sposób można chronić rafy koralowe.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Grafika interaktywna może być wykorzystana podczas innych zajęć związanych z procesami modelującymi powierzchnię Ziemi (V. 3).