Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji:

Imię i nazwisko autora:

Tomasz Sobiepan

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Obliczenia z wykorzystaniem danych na tabliczce znamionowej urządzenia elektrycznego

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem.
VII. Prąd elektryczny. Uczeń:
6) wykorzystuje dane znamionowe urządzeń elektrycznych do obliczeń.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem.
VIII. Prąd elektryczny. Uczeń:
9) wykorzystuje dane znamionowe urządzeń elektrycznych do obliczeń.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. odczytuje informacje na tabliczkach znamionowych urządzeń elektrycznych,

  2. zapisuje zależności łączące ze sobą elektryczne wielkości fizyczne,

  3. wykorzystuje odczytane informacje i znane wzory do obliczania różnych parametrów urządzeń elektrycznych.

Strategie nauczania

gamifikacja

Metody nauczania

decyzyjna

Formy zajęć:

praca w grupach

Środki dydaktyczne:

audiobook, zestaw zadań

Materiały pomocnicze:

e‑materiał: „Obliczenia z wykorzystaniem danych na tabliczce znamionowej urządzenia elektrycznego”

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Zaciekawienie uczniów: Jak w części „Czy to nie ciekawe?”
Uzgodnienie z uczniami celów do osiągniecia na lekcji.
Podzielenie uczniów na trzyosobowe grupy i wyjaśnienie reguł gry.

Faza realizacyjna:

Pierwszym etapem jest wysłuchanie przed lekcją, w domu, audiobooka przez każdego ucznia.
Gra przeprowadzana na zajęciach polega zgromadzeniu jak największej liczby punktów przez grupę za rozwiązania zadań w określonym czasie. Za każde prawidłowe rozwiązanie grupa otrzymuje 5 punktów. Za skorzystanie z podpowiedzi lub błędne rozwiązanie grupa traci 2 pkt. Za jednorazowe skorzystanie z tekstu „Warto przeczytać” trzeba „zapłacić” 1 pkt. Grupy mogą też podpowiadać sobie nawzajem ustalając swoje własne ceny za taką podpowiedź wyrażone w punktach.
Bardzo ważne jest wybranie i prawidłowe rozwiązanie pierwszego z zadań, gdyż grupa nie ma jeszcze żadnych punktów i nie może sobie pozwolić na błędy lub podpowiedzi. Grupa może pożyczyć pewną liczbę punktów od nauczyciela, ale w zamian będzie musiała oddać podwójną ich liczbę przy końcowym rozliczeniu.
Wygrywa ta grupa, która zgromadzi najwięcej punktów.
Nauczyciel pełni rolę arbitra podczas gry.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel podsumowuje wyniki gry na lekcji i zapowiada pracę domową. Ostateczne rozstrzygnięcie zapada na następnej lekcji, na której nauczyciel ogłasza zwycięzców i przyznaje im nagrody (np. oceny za aktywność).
Uczniowie odnoszą się do postawionych sobie celów lekcji, ustalają które osiągnęli, a które wymagają jeszcze pracy (jakiej i kiedy). W razie potrzeby nauczyciel dostarcza im informację zwrotną kształtującą.

Praca domowa:

Uczniowie mogą zdobywać dodatkowe punkty wykonując pracę w domu. Prawidłowe rozwiązanie przez każdego ucznia zadania, którego grupa nie zdążyła rozwiązać na lekcji i przysłanie rozwiązania (nie samego wyniku) nauczycielowi mailem w ciągu dwóch dni jest nagradzane dopisaniem 3 pkt dla grupy.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Audiobook może być użyty także we wstępnej fazie nauki o prądzie elektrycznym na lekcji oraz w domu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida