Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Marzenna Śliwka

Przedmiot: Język polski

Temat: Młodopolska kontemplacja cielesności

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
1) rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;
5) interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;
9) rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
11) rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;
13) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;
14) przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;
15) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;
2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
II. Kształcenie językowe.
3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:
3) rozpoznaje i określa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, metajęzykową, ekspresywną, impresywną – w tym perswazyjną);
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym szczególnie: pisowni wielką i małą literą, pisowni łącznej i rozłącznej partykuły nie oraz partykuły -bym, -byś, -by z różnymi częściami mowy; pisowni zakończeń -ji, -ii, -i ; zapisu przedrostków roz-, bez-, wes-, wz-, ws-; pisowni przyimków złożonych; pisowni nosówek ( a, ę ) oraz połączeń om, on, em, en ; pisowni skrótów i skrótowców;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
2) buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
IV. Samokształcenie.
1. rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • opisuje tendencje postrzegania cielesności w literaturze okresu Młodej Polski,

 • interpretuje modernistyczne obrazy ukazujące malarskie wizje kobiety i śmierci,

 • wyjaśnia, dlaczego w literaturze młodopolskiej śmierć była często przedstawiana pod postacią kobiety,

 • porównuje sposób przedstawienia kobiecego ciała w wierszach z dwóch różnych epok.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • prezentacja multimedialna;

 • śniegowa kula.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć.
  a) Dla ucznia. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał Młodopolska kontemplacja cielesności. Uczestnicy zajęć zapoznają się z treścią materiału przed lekcją.
  b) Dla nauczyciela. Nauczyciel przygotowuje prezentację multimedialną przedstawiającą malarskie wizje kobiety i śmierci. Proponowane obrazy: Marian Wawrzeniecki, Śmierć każdego ułagodzi, 1898; Jacek Malczewski, Thanatos I, 1898; Jacek Malczewski, Śmierć, 1902; Witold Pruszkowski, Spadająca gwiazda, 1884; Teodor Axentowicz, Wiosna, 1900; Władysław Ślewiński, Czesząca się, 1897.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji oraz cele zajęć, omawiając lub ustalając razem z uczniami kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie oglądają prezentację przygotowaną przez nauczyciela, a następnie dzielą się wrażeniami. Nauczyciel zwraca uwagę na niektóre aspekty wybranych obrazów:
  – Jakie emocje budzą w Was przedstawione dzieła?
  – Jaka kolorystyka dominuje na obrazach?
  Czy możecie określić nastrój poszczególnych obrazów?
  – W jaki sposób przedstawione zostały kobiety?
  – Jakie atrybuty znajdują się na dziełach? Jakie skojarzenia budzą? Co symbolizują?
  Nauczyciel zwraca uwagę na to, że w młodopolskim malarstwie kobieta bywa personifikacją zjawisk abstrakcyjnych (np. śmierci, wiosny, piękna), intryguje erotyzmem.

 2. Nauczyciel informuje uczniów, że będą pracowali metodą śnieżnej kuli, poszukując odpowiedzi na pytanie: Dlaczego – Twoim zdaniem – w czasach przełomu wieków popularnym uosobieniem śmierci była postać kobiety? Pierwszy etap pracy jest indywidualny: uczniowie samodzielnie opracowują odpowiedzi, następnie łączą się w pary, konfrontując zapisane pomysły. Kolejny etap to połączenie par w zespoły 4‑osobowe, które prowadzą dyskusję i weryfikują swoje przemyślenia, a wniosek omawiany jest na forum klasy. Na każdym etapie uczniowie zapisują swoje pomysły na nowej kartce. Nauczyciel dokonuje przeglądu przedstawianych przez uczniów rozwiązań i uzupełnia je w razie potrzeby.

 3. Praca z multimedium. Uczniowie w dwuosobowych zespołach zapoznają się z treścią materiału w sekcji: „Audiobook” oraz poleceniem 1 i wspólnie rozwiązują zadanie.

 4. Praca w grupach. Uczniowie porównują wiersze Tetmajera i Świrszczyńskiej. W pracy wykorzystują poniższe pytania pomocnicze oraz ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”:
  – Kim jest podmiot liryczny? Jaką postawę prezentuje? (ćw. 4, 6)
  – W jaki sposób została przedstawiona kobieta? Zwróćcie uwagę na środki i obrazy poetyckie (ćw. 3, 5)
  – Jakie widzicie podobieństwa i różnice między wierszami? Zapiszcie wnioski.
  Po upływie ustalonego czasu grupy przedstawiają swoje odpowiedzi. Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem zadania, udzielając uczniom informacji zwrotnej.

Faza podsumowująca:

 1. W rozmowie podsumowującej nauczyciel zadaje pytania: na czym polegała młodopolska skłonność do idealizowania cielesności? Czy poetyckie przedstawienia ciała były celem samym w sobie, czy też towarzyszył im jakiś głębszy sens? Czy poetyckie przedstawienia cielesności mają jakiś związek z nastrojami epoki fin de siècle?

Praca domowa:

 1. W sekcji „Sprawdź się” został zacytowany wiersz Virgini intactae Kazimierza Przerwy‑Tetmajera. Przeczytaj go uważnie i odpowiedz pisemnie na pytania:
  – Jaką wizję cielesności przedstawił Tetmajer w swoim sonecie?
  – Jaką funkcję pełnią pytania retoryczne?
  – Jak rozumiesz ostatni wers utworu?

 2. Zadanie dodatkowe dla zainteresowanych uczniów: Wskaż dowolny utwór literacki, którego tematem jest ludzkie ciało. Opisz, w jaki sposób zostało w nim przedstawione.

Materiały pomocnicze:

 • Zenon Uryga, Odbiór liryki w klasach maturalnych, w: Metodyka literatury, tom 2, wybór i oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2002.

 • Artur Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2002.

 • Zbiory cyfrowe Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą przygotować własną prezentację multimedialną dzieł malarskich, których tematem jest kontemplacja kobiecego ciała.