Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zaznacz cechy młodopolskiego postrzegania cielesności.

RcKkMlfKR7ADq
Możliwe odpowiedzi: 1. Uprzedmiotowienie obiektu pożądania., 2. Ograniczenie ludzkiego życia wyłącznie do sfery biologicznej., 3. Idealizacja ludzkiego ciała., 4. Łączenie przeżyć zmysłowych z duchowymi.
1
Ćwiczenie 2

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, – jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

R15esloLfqpKP
Łączenie par. . Młodopolski mizoginizm polegał na uznawaniu kobiecego ciała za niedoskonałe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W literaturze Młodej Polski rozwijały się dwie tendencje postrzegania kobiet: ich idealizacja oraz lęk przed ich niszczącą siłą.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Młodopolscy artyści uznawali sferę cielesną i duchową za dwie przeciwstawne rzeczywistości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kobiece sylwetki w literaturze Młodej Polski przedstawiano zazwyczaj przedmiotowo, przez pryzmat cielesności.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Wiersze do ćwiczeń 3–6

Kazimierz Przerwa-Tetmajer Ekstaza

Nie widzę, słucham cię oczyma, biała!
Nagości twojej linie i kolory
w hymn mi się jeden łączą różnowzory,
w muzykę kształtu, w pieśń twojego ciała…

Melodią jesteś i harmonią cała!
Rzucona kędyś w dalekie przestwory,
jako przelotne świecisz meteory –
pieśń twej piękności promienieje, pała…

Komu się zjawisz taka, pójdzie dalej
z twarzą od świata odwróconą, senną –
tak ci rzeźbiarze, co Wenus promienną

niegdyś w paryjskim marmurze kowali,
chodzili cisi, senni między ludem –
oni widzieli cud i żyli cudem…

3 Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ekstaza, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1968, s. 55–56.
RfcSRECGY5Twe
Film prezentuje recytację wiersza Genialne ciało jogi Anny Świrszczyńskiej.
Anna Świrszczyńska Genialne ciało jogi

Znudziło mnie już moje ciało.  
Na próżno przez tyle lat  
staram się je wytresować,  
głodzę, polewam lodowatą wodą,  
biczuję pracowicie  
ironią.  

Jest tępe,  
nie ma wyższych aspiracji,  
nie stanie się nigdy  
genialnym ciałem jogi.  

Którejś nocy  
zostawię je pod opieką twoich rąk  
i odejdę.  

Chociaż na chwilę.

2 Źródło: Anna Świrszczyńska, Genialne ciało jogi, [w:] Anna Świrszczyńska, Jestem baba, Kraków 1975.
111
Ćwiczenie 3

Wymień środki stylistyczne użyte w sonecie Ekstaza i wskaż ich funkcje.

R1bbdNy2vokOe
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
11
Ćwiczenie 4

Scharakteryzuj adresatkę wiersza Kazimierza Przerwy‑Tetmajera.

RS94UeqyQOxsx
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Określ postawę podmiotu lirycznego w wierszu Anny Świrszczyńskiej Genialne ciało jogi.

R16yS7htk0M5R
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Porównaj damski i męski punkt widzenia w postawach podmiotów lirycznych obu wierszy. Zapisz swoje wnioski.

RRmlPfM8WlXBb
(Uzupełnij).

Wiersz do ćwiczeń 7–8

Tytuł Virgini intactae (łac.) oznacza: Nietkniętej dziewicy.

Virgini intactae

Ust twych więc usta nie tknęły niczyje?
Nikt nie uścisnął twojej drżącej ręki?
Nikt się nie oplótł w twoich włosów pęki
ani się wessał w twoją białą szyję?

Nikt się nie wsłuchał, jak twe serce bije,
jak omdlewają słów błękitne dźwięki,
a ciała twego kształt smukły i miękki
zdrój tylko widział i wodne lilije?

I nigdy dumne to królewskie ciało
w niczyich ramion uścisku nie drżało?
Pragnienie twoje jest jak blask o wschodzie?

Nigdy w tych oczu słonecznym ogrodzie
nie trysła rozkosz kwiatami złotemi?
Pójdź! Tyś jest szczęściem najwyższym na ziemi!

4 Źródło: Virgini intactae, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Erotyki, wybór M. Koperska, Warszawa 2000, s. 26.
31
Ćwiczenie 7

Jak poeta opisał ideał kobiecego piękna w wierszu Virgini intactae? Jakich środków stylistycznych użył? Sformułuj wypowiedź pisemną.

RBklYZlSYYxfH
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Dlaczego podmiot nazywa adresatkę utworu szczęściem najwyższym na ziemi? Dokonaj pisemnej interpretacji ostatniego wersu sonetu.

RoMs3BhnpL8wy
(Uzupełnij).
Praca domowa

Wskaż dowolny utwór literacki, którego tematem jest ludzkie ciało. Opisz, w jaki sposób zostało w nim przedstawione.