Autor: Krzysztof Kowaluk

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Opinia publiczna a polityka zagraniczna

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy

Uczeń:

2) przedstawia zmiany w międzynarodowym ładzie politycznym i gospodarczym w XXI w.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia zjawisko „przebudzenia ludzkości”;

 • przedstawia wpływ „przebudzenia ludzkości” na politykę zagraniczną państw;

 • interpretuje związek „przebudzenia ludzkości” i ładu międzynarodowego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Na poprzedniej lekcji para uczniów dostaje do przygotowania prezentację „Polityka zagraniczna Rosji jako element polityki wewnętrznej”. Materiałem źródłowym może tu być raport Ośrodka Studiów Wschodnich z 2017 r. Uzależnieni od konfliktu. Wewnętrzne uwarunkowania antyzachodniej polityki Kremla.

Faza wstępna

1. Praca z audiobookiem „O wielkim przebudzeniu ludzkości”. Uczniowie wynotowują najważniejsze ich zdaniem informacje.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Dyskusja w formie burzy mózgów. Punktem wyjścia jest pierwsze polecenie do audiobooka. Uczniowie podają przykłady zjawisk, które oddają zjawisko „przebudzenia ludzkości”. W każdym przypadku powinni dokonać interpretacji wskazywanego zdarzenia (np. dlaczego Arabska Wiosna lub protesty na Białorusi 2020/2021 są wyrazem „przebudzenia ludzkości”?).

2. Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

 • W jaki sposób opisane zjawisko może wpływać na politykę zagraniczną współczesnych państw?

 • Jakie wiążą się z tym szanse oraz zagrożenia?

 • Czy świat dzięki „przebudzeniu ludzkości” będzie bardziej czy mniej stabilny i bezpieczny?

Odpowiedzi stanowią kontynuację dyskusji.

3. Przedstawienie uczniowskiej prezentacji na temat: „Polityka zagraniczna Rosji jako element polityki wewnętrznej”. Pozostali uczniowie mogą zadawać prelegentom pytania.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel podsumowuje dyskusję, ocenia prezentację oraz wyjaśnia związek kwestii poruszonych w prezentacji ze zjawiskiem opisanym w audiobooku.

2. Uczniowie wykonują ćwiczenia 4 i 5.

Praca domowa:

Wykonaj pozostałe ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Maria Domańska, Uzależnieni od konfliktu. Wewnętrzne uwarunkowania antyzachodniej polityki Kremla, osw.waw.pl.

Paulina Pacak, Soft power jako środek realizacji celów polityki zagranicznej państwa w systemie postwestfalskim, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. Edward Haliżak, Marek Pietraś, Lublin 2012.

John Curtice, Porównawcze sondaże opinii publicznej, [w:] Zachowania polityczne, red. Russel J. Dalton, Hans‑Dieter Klingemann, Warszawa 2010.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Audiobook może zostać wykorzystany przez uczniów indywidualnie lub podczas zajęć w charakterze podsumowania.