Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Ekonomiczne konsekwencje realnego socjalizmu

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy.

Uczeń:

2) przedstawia zmiany w międzynarodowym ładzie politycznym i gospodarczym w XXI wieku;

4) wyjaśnia na przykładach wzajemne zależności polityczne, gospodarcze i kulturowe pomiędzy państwami o różnym poziomie PKB i różnej jego strukturze; wyjaśnia znaczenie okresu kolonializmu w tych zależnościach;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie realnego socjalizmu;

 • omawia cechy realnego socjalizmu;

 • porównuje gospodarki realnego socjalizmu i kapitalizmu;

 • ocenia skutki realnego socjalizmu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • metoda kuli śnieżnej;

 • rozmowa nauczająca;

 • quiz;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Zapoznanie z tematem i celami lekcji.

2. Rozpoznawanie wiedzy potocznej uczniów. Uczniowie tworzą pytania dotyczące tematu zajęć, na które odpowiedzą w trakcie lekcji.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie poznają definicję realnego socjalizmu – metoda kuli śnieżnej. Uczniowie w parach ustalają definicję, zapisują na karteczce, potem łączą się w czwórki i ósemki pracujące dalej nad definicją realnego socjalizmu. Na koniec wspólnie decydują i wybierają definicję spośród zaproponowanych.

2. Klasa zapoznaje się z treścią w sekcji „Przeczytaj”, wszyscy zapisują na kartkach minimum pięć pytań do tekstu. Wybrana osoba zbiera pytania do urny. Uczniowie dzielą się na 5‑osobowe grupy, losują pytania z puli i przygotowują odpowiedzi. Zespół, który jest gotowy, zgłasza się i przedstawia rezultaty swojej pracy. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem weryfikują poprawność.

3. Uczniowie zapoznają się z audiobookiem. Następnie w parach wykonują ćwiczenia do multimedium.

4. Uczniowie przechodzą do dyskusji, w czasie której porównują ustrój realnego socjalizmu ze znanym im z życia codziennego kapitalizmem oraz oceniają realny socjalizm.

5. Na koniec wybrana osoba przedstawia wioski, po czym uczniowie wykonują wskazane przez nauczyciela ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.

Faza podsumowująca

1. Chętne osoby dokańczają zdanie “Realny socjalizm jest jak…, ponieważ…”

2. Uczniowie wypowiadają się się na temat swojego zaangażowania w zajęcia. Wybranym osobom nauczyciel wystawia oceny.

Praca domowa:

1. Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia.

2. Uczniowie opracowują krótką notatkę z lekcji.

Materiały pomocnicze:

Jerzy Kochan, Socjalizm, Warszawa 2013. Jesús Huerta de Soto, Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza, Wrocław 2011.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Multimedium może zostać wykorzystane jako inspiracja do przygotowania prezentacji dotyczącej skutków wprowadzania gospodarki centralnie planowanej w Polsce i ZSRS.