Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Stanisław Mrozowicz

Przedmiot: Historia

Temat: Nazizm

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XL. Narodziny i rozwój totalitaryzmów w okresie międzywojennym. Uczeń:
3) charakteryzuje drogę Hitlera do władzy w Niemczech;
4) charakteryzuje politykę wewnętrzną i zagraniczną III Rzeszy w latach trzydziestych;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia, czym było NSDAP i niemiecki narodowy socjalizm;

 • omawia dojście Hitlera do władzy i budowę scentralizowanego państwa - Trzeciej Rzeszy;

 • wymienia najważniejsze cechy ideologii nazistowskiej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Przybliżenie przez nauczyciela wyświetlonych na tablicy: tematu i celów lekcji.

 2. Nauczyciel poleca uczniom przygotować w parach pytania z nim związane. Czego uczniowie chcą się dowiedzieć? Co ich interesuje w związku z tematem lekcji? W ten spoósb uczniowie określają kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj” i zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu dotyczącego genezy nazizmu. Uwaga: każde z pytań powinno rozpoczynać się od słowa „dlaczego”. Uczniowie spacerują po klasie i na umówiony dźwięk znajdują kogoś do pary, następnie zadają pytania sformułowane podczas czytania tekstu i na nie odpowiadają.

 2. Praca z multimedium („Linia chronologiczna”). Uczniowie zapoznają się z e‑materiałem i wykonują w parach polecenie nr 2: „Wyjaśnij, jaką rolę w drodze do zdobycia władzy Adolf Hitler przypisywał narodowi. Jaką funkcję w ideologii nazistowskiej pełniło pojęcie „narodu”?”. Wskazana para lub ochotnik przedstawia odpowiedź, nauczyciel w razie potrzeby koryguje ewentualne błędy i dopowiada pominięte, a istotne informacje. W podobny sposób uczniowie wykonują polecenie nr 3, przedstawiając okoliczności przyjęcia swastyki za oficjalny symbol nazizmu i Trzeciej Rzeszy.

 3. Praca z drugim multimedium. Nauczyciel odtwarza film i prosi, aby uczniowie wykonali indywidualnie polecenie nr 2 z sekcji „Film + Sprawdź się”. Zadaniem uczniów jest wyjaśnienie, kto według NSDAP i ideologii nazistowskiej był wrogiem narodu niemieckiego.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel ponownie wyświetla na tablicy temat lekcji zawarty w sekcji „Wprowadzenie” i inicjuje krótką rozmowę na temat kryteriów sukcesu. Czego uczniowie się nauczyli? Czy jest jakieś zagadnienie, które wymaga wyjaśnienia?

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, omawia pracę domową.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia nr 1, 2 i 3 z sekcji „Film + Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

O. Strasser, Hitler and I, Londyn 1940.

A. Bullock, Hitler. Studium tyranii, tłum. T. Evert, Warszawa 1969.

A. Hitler, Mein Kampf (Moja walka). Tekst wraz z komentarzem historycznym, Wrocław 2005.

R.S. Rose, Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, Warszawa 2006.

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą zapoznać się przed lekcją z linią chronologiczną, aby przygotować się do późniejszej pracy. Multimedium można także wykorzystać w lekcji omawiającej totalitaryzmy w XX wieku.