Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Konspekt (scenariusz) lekcji

Imię i nazwisko autora:

Dariusz Aksamit

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Ilustracja położenia środka masy

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
10) przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów; planuje i modyfikuje ich przebieg; formułuje hipotezę i prezentuje kroki niezbędne do jej weryfikacji;
11) opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów i uwzględnia ich rozdzielczość;

III. Mechanika bryły sztywnej. Uczeń:
1) wyznacza położenie środka masy układu ciał.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. wymienia przykłady ze sportu, mechaniki i astronomii pokazujące położenie środka masy układów i ruch wokół niego.

Strategie i metody nauczania:

- flipped classroom (odwrócona klasa),
- strategia eksperymentalno‑obserwacyjna.

Formy zajęć:

- praca grupowa,
- praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

komputer z rzutnikiem

Materiały pomocnicze:

brak

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Uczniowie proszeni są w terminie poprzedzającym lekcję o przygotowanie następującego doświadczenia: przygotowanie kamery (może tu posłużyć kamera z telefonu komórkowego), znalezienie jednorodnego tła do nagrania (np. białej ściany), nagranie filmu, jak na tym tle rzuca się przedmiotami wprawionymi w ruch obrotowy, wgranie filmu do programu z opcją śledzenia ruchu (motion tracking) i przeanalizowanie nagrania. Można skorzystać z darmowych programów typu tracker, czyli z opcją motion tracking, pozwalających analizować ruch ciała. Przykładowo: „Tracker” https://physlets.org/tracker/

Faza realizacyjna:

W trakcie lekcji zespoły uczniów prezentują swoje filmy. Następnie wspólnie dyskutują nad obserwacjami (czyli tego, jak przedmiot obracał się wokół punktu, środka masy, a ten punkt spadał pionowo po linii prostej lub w rzucie ukośnym poruszał się po paraboli).

Następnie uczniowie oglądają film stanowiący multimedium niniejszego e‑materiału. W ostatnim etapie uczniowie rozwiązują wybrane zadania z zestawu ćwiczeń.

Faza podsumowująca:

Uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami na temat przeprowadzonych eksperymentów i są zachęceni przez nauczyciela do wykonywania kolejnych, własnych nagrań z ich analizą ruchu.

Praca domowa:

Zasugerować rozwiązanie zadań, z zestawu ćwiczeń tego e‑materiału, których nie rozwiązano w trakcie lekcji.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Medium nauczyciel może zaprezentować uczniom podczas lekcji, zgodnie ze scenariuszem, lub polecić uczniom obejrzenie przed lekcją.