Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Katarzyna Podfigurna

Przedmiot: matematyka

Temat: Nierówność opisująca koło.

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy:

IX. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej

Uczeń:

3) oblicza odległość dwóch punktów w układzie współrzędnych;

4) posługuje się równaniem okręgu x-a2+x-b2=r2.

Zakres rozszerzony:

IX. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej

Uczeń:

1) stosuje równanie okręgu w postaci ogólnej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

uczeń:

 • zna definicję koła,

 • potrafi podać współrzędne środka koła i jego promień korzystając z nierówności koła,

 • planuje czynności mające doprowadzić do wyznaczenia środka koła i jego promienia,

 • z zaangażowaniem rozwiązuje zadania posługując się poznanymi twierdzeniami i definicjami,

 • analizuje zadania oraz dokonuje wyboru najefektywniejszej metody prowadzącej do ich rozwiązania.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

 • konektywizm

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem animacji i ćwiczeń interaktywnych,

 • pokaz multimedialny,

 • rozwiązywanie zadań pod kontrolą nauczyciela.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,

 • praca w parach,

 • praca całego zespołu.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do internetu,

 • tablica interaktywna/rzutnik multimedialny,

 • e‑podręcznik.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

 • uczniowie przypominają równanie okręgu,

 • uczniowie podają metody wyznaczenia środka okręgu i jego promienia,

 • nauczyciel podaje temat i cele zajęć.

Faza realizacyjna:

 • nauczyciel poleca przeanalizowanie przykładów zawartych w sekcji Przeczytaj,

 • uczniowie w parach analizują przykłady zawarte w sekcji Przeczytaj,

 • nauczyciel kontroluje pracę uczniów udzielając im wskazówek,

 • uczniowie oglądają animację i omawiają ją wraz z nauczycielem, następne samodzielnie rozwiązują zadania pod nią,

 • uczniowie indywidualnie rozwiązują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela, wspólnie omawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 • uczniowie określają co było dla nich trudne lub niezrozumiałe a nauczyciel udziela wyjaśnień,

 • nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, ocenia aktywność uczniów.

Praca domowa:

Zadaniem uczniów jest rozwiązanie ćwiczeń interaktywnych, które nie zostały rozwiązane na lekcji.

Materiały pomocnicze:

Okrąg i koło

Okrąg

Koło

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą przeanalizować treść animacji jako pracę własną przed lekcją.