Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Magdalena Fuhrmann

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Wpływ religii na postawy społeczne i gospodarkę

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa II

Podstawa programowa

VIII. Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze: rozmieszczenie i liczba ludności, przemiany demograficzne, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne, kręgi kulturowe, sieć osadnicza, procesy urbanizacji, rozwój obszarów wiejskich.

Uczeń:

10) charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i Polski oraz wpływ religii na życie społeczne i gospodarkę.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • omawia wpływ poszczególnych religii na postawy społeczne i gospodarkę,

 • wyjaśnia, z czego wynikają poszczególne postawy społeczne związane z religią i jakimi zasadami religijnymi jest uwarunkowany wpływ religii na gospodarkę.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE, World Café, burza mózgów

Forma zajęć: praca indywidualna, praca w grupach

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt, atlas geograficzny

Materiały pomocnicze

Zarys dziejów religii, J. Keller, W. Kotański, W. Tyloch, B. Kupis (red.), Iskry, Warszawa 1988.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel pyta uczniów, jakie znają religie i czym się one charakteryzują, jakie znają cechy charakterystyczne danej religii, informacje notowane są na tablicy (nauczyciel sprawdza na tym etapie wiedzę uczniów dotyczącą nakazów i zakazów religijnych itp.).

 • Przedstawienie celów zajęć.

Faza realizacyjna

 • Burza mózgów lub dyskusja prowadzona metodą World Café dotycząca wpływu poszczególnych religii na postawy społeczne i gospodarkę. Uczniowie określają, z czego wynikają poszczególne postawy społeczne związane z religią i jakimi zasadami religijnymi jest uwarunkowany wpływ religii na gospodarkę. Nauczyciel czuwa nad pracą uczniów, w podsumowaniu porządkuje omawiane treści, korzystając z części „Przeczytaj” e‑materiału.

 • Po burzy mózgów/dyskusji, przedstawieniu i wyjaśnieniu e‑materiału, nauczyciel w formie ustnej weryfikuje zrozumienie przez uczniów omawianych treści, zadając pytania sprawdzające. Weryfikowane są także zapisane wcześniej na tablicy informacje.

 • Uczniowie wysłuchują audiobooka.

 • Uczniowie indywidualnie wykonują jedno z poleceń do materiału multimedialnego (przydziela nauczyciel).

 • Uczniowie dobierają się w pary, tak aby każdy uczeń miał wykonane inne polecenie. W parach uczniowie prezentują swoje prace, ustalają prawdziwość przedstawionych odpowiedzi, w sytuacjach spornych wspólnie ustalają prawidłowe odpowiedzi.

 • Na forum klasy jedna para prezentuje jedno polecenie. Pozostali uczniowie oceniają odpowiedź, porównują ją ze swoją odpowiedzią, zgłaszają uwagi i wątpliwości. Nauczyciel czuwa nad poprawnością wypowiedzi uczniów.

 • Procedura powtarza się w przypadku drugiego zagadnienia.

Faza podsumowująca

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Podsumowanie wiedzy zaprezentowanej na lekcji.

 • Utrwalenie najważniejszych treści, szczególnie tych, które sprawiały uczniom najwięcej problemów podczas zajęć.

 • Nauczyciel ocenia pracę uczniów podczas zajęć, biorąc pod uwagę ich zaangażowanie i możliwości.

Praca domowa

 • Wykonanie ćwiczeń zawartych w e‑materiale (sekcja „Sprawdź się”).

 • Podaj znane Ci z życia codziennego przykłady postaw społecznych, które są Twoim zdaniem uwarunkowane przez religię chrześcijańską. Uzasadnij wypowiedź.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Audiobook zawarty w e‑materiale może być wykorzystany podczas powtórzenia zagadnień związanych ze zróżnicowaniem religijnym ludności świata oraz wpływem religii na życie społeczne i gospodarkę (zakres podstawowy: VIII. 10). Kontekstowo może znaleźć zastosowanie na lekcji poświęconej głównym kręgom kulturowym świata (zakres podstawowy: VIII. 11).