Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Joanna Oparek

Przedmiot: Język polski

Temat: Niebiescy i Boscy w środku świata - motywy domu i rodziny w Prawieku i innych czasach Olgi Tokarczuk

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
1) rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;
2) rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, symboliczną, mimetyczną, realistyczną, naturalistyczną, groteskową);
10) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je i wartościuje;
11) rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;
14) przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;
15) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
7) odróżnia streszczenie od parafrazy; funkcjonalnie stosuje je w zależności od celu wypowiedzi;
10) w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów;
IV. Samokształcenie.
8. posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego oraz słownikami specjalistycznymi (np. etymologicznymi, frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w wersji on‑line;
9. wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • wyjaśni, na czym polega realizm magiczny w prozie Olgi Tokarczuk;

 • opisze motywy domu i rodziny w Prawieku i innych czasach;

 • użyje frazeologizmów związanych z domem i rodziną.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • mapa myśli.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed zajęciami:

 1. Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat: Czym jest współczesny nomadyzm? Nauczyciel podsumowuje rozumienie nomadyzmu jako sposobu istnienia w świecie człowieka epoki postmodernizmu i nakierowuje uczniów na model alternatywny - zakorzenienie.

 2. Nauczyciel prosi uczniów o analizę pojęcia zakorzenienie i podanie przykładów miejsc, tradycji, obyczajów, systemów wartości, w których oni sami czują się w pewien sposób zakorzenieni.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel udostępnia uczniom e‑materiał i wprowadza ich w temat lekcji, nawiązując do wcześniejszej rozmowy.

 2. Nauczyciel wraz uczniami ustala cele zajęć i kryteria sukcesu.

 3. Prowadzący zajęcia prosi uczniów o stworzenie mapy myśli związanej z ideą domu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią sekcji „Przeczytaj”.

 2. Nauczyciel prosi wybraną osobę o opisanie domu przywołanego we fragmencie powieści.

 3. Nauczyciel może zainteresować uczniów koncepcją Gastona Bachelarda, który poprzez kształty domów materialnych stara się dotrzeć do uwewnętrznionego domu rodzinnego i do jego onirycznych wyobrażeń. Analizując archetypy domu, wskazuje ich znaczenie dla całości ludzkiej psychiki i zakorzenienia człowieka w bycie. Nauczyciel może dodać, że koncepcje psychoanalityczne wykorzystują model domu dla opisania konstrukcji psychicznej człowieka – i tak np. piwnica jest symbolicznym odpowiednikiem sfery podświadomości.

 4. Uczniowie zapoznają się z treścią sekcji „Ilustracja interaktywna”, następnie dobierają się w pary i wykonują polecenia 1 i 2. Wybrane osoby prezentują odpowiedzi, a nauczyciel ocenia i komentuje.

 5. Uczniowie przechodzą do sekcji „Sprawdź się” i wykonują kolejne ćwiczenia. Wybrane osoby prezentują odpowiedzi, a nauczyciel ocenia i komentuje.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel prosi chętnego ucznia o podsumowanie – opis motywów domu i rodziny w Prawieku i innych czasach. Inni uczniowie uzupełniają jego wypowiedź.

 2. Nauczyciel może zainicjować rozmowę na temat znaczenia domu i rodziny dla kształtowania się tożsamości człowieka i jego systemu wartości.

 3. Nauczyciel ponownie odczytuje temat lekcji i inicjuje krótką rozmowę na temat spełnienia kryteriów sukcesu.

 4. Na zakończenie nauczyciel może zaproponować uczniom lekturę fragmentów książki Witolda Rybczyńskiego DOM. Krótka historia idei.

Praca domowa:

zasugerowana w e‑materiale

Znajdź i podaj po jednym tytule utworu literackiego powstałego w różnych epokach literackich, w których autor wykorzystał motyw domu i rodziny.

Materiały pomocnicze:

 • https://culture.pl/pl/tworca/olga‑tokarczuk

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z multimedium z sekcji „Ilustracja interaktywna”, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogłębiać swoją wiedzę.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida