Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Procesy migracyjne do Europy i w obrębie kontynentu

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

III. Struktura społeczna i problemy społeczne.

Uczeń:

9) charakteryzuje specyfikę procesów migracyjnych do Europy i wewnątrz Europy.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyny problemu migracji w Europie;

 • charakteryzuje procesy migracyjne do Europy i w obrębie kontynentu;

 • wskazuje główne kierunki migracji;

 • omawia zjawisko kryzysu migracyjnego w XXI wieku;

 • przedstawia stanowisko UE wobec problemu migracji w Europie.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem mapy;

 • metoda wykładu.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Wprowadzenie do tematu lekcji przez nauczyciela, podanie tematu i celów lekcji.

Faza realizacyjna

1. Wykład na temat migracji i rodzajów migracji na świecie – podanie przykładów.

2. Klasa zastanawia się jakie są przyczyny migracji na świecie – burza mózgów - propozycje uczniów są zapisywane na tablicy, nauczyciel uzupełnia ewentualne błędy i braki w zapisie.

3. Praca z mapą prezentującą główne szlaki migracyjne prowadzące do Europy oraz schematem. Analiza szlaków migracyjnych oraz tego, kto nimi podróżuje.

4. Wprowadzenie przez nauczyciela pojęcia kryzysu migracyjnego XXI wieku. Analiza mapy i wykresu prezentujących skalę problemu migracji. Dyskusja na forum klasy o przyczynach i skutkach kryzysu migracyjnego w XXI wieku. Uczniowie starają się podać główne jego przyczyny w postaci punktów zapisywanych w zeszytach jako notatka z lekcji.

Faza podsumowująca

1. Podsumowanie zajęć przez nauczyciela, wskazanie negatywnych konsekwencji kryzysu migracyjnego. Analiza schematu poświęconego ofiarom śmiertelnym migracji na świecie.

2. Wykonanie ćwiczeń do schemat.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Migracje i polityka migracyjna, red. Łukasz Żołądek, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2014.

Stefano Liberti, Na południe od Lampedusy: podróże rozpaczy, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2013.

Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992–2011), wybrane zagadnienia, Edyta Czop, Rzeszów 2013.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Schemat może zostać wykorzystany do wykonania prezentacji multimedialnej lub jako materiał powtórzeniowy do lekcji.