Autor: Agnieszka Pieszalska

Przedmiot: biologia

Temat: Kora mózgowa jako nadrzędny integrator i analizator bodźców nerwowych

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
V. Budowa i fizjologia człowieka.
7. Regulacja nerwowa. Uczeń:
5) przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XI. Funkcjonowanie zwierząt.
2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
6) Regulacja nerwowa. Uczeń:
g) przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów człowieka,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia, na czym polega asymetria półkul mózgowych;

 • wskazuje na schemacie płaty kory mózgowej;

 • uwzględniając ośrodki czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe, wykazuje rolę kory mózgowej jako nadrzędnego integratora i analizatora bodźców nerwowych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • metoda pięciu kroków;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • schemat;

 • quiz.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • schemat (materiały pomocnicze);

 • schemat kory mózgowej;

 • arkusz szarego papieru;

 • małe kartki w kolorze zielonym i czerwonym dla każdego ucznia;

 • kartki „Za co odpowiadają półkule mózgu?” (materiały pomocnicze).

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel zadaje pytania: „Gdzie położona jest kora mózgowa?”, „Z czego zbudowana jest kora mózgowa?”, „Na jakie płaty podzielona jest kora mózgowa?”.

 2. Nauczyciel przedstawia temat i cele lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy.

 2. Nauczyciel wyjaśnia zasady pracy z e‑materiałem metodą pięciu kroków:

  1. Pobieżnie przejrzyj e‑materiał.

  2. Zapoznaj się z ćwiczeniami od 1 do 6 w e‑materiale.

  3. Dokładnie przeczytaj e‑materiał.

  4. Rozwiąż ćwiczenia od 1 do 6 w e‑materiale.

  5. Przedstaw wyniki pracy.

 3. Uczniowie w grupach wykonują ćwiczenia. Grupy prezentują odpowiedzi, a nauczyciel sprawdza ich poprawność.

 4. Nauczyciel rozdaje uczniom schemat mózgu do uzupełnienia (materiały pomocnicze).

 5. Uczniowie w grupach uzupełniają nazwy płatów kory mózgowej na schemacie.

 6. Wskazana przez nauczyciela grupa prezentuje swój schemat, wskazując poszczególne płaty kory mózgowej. Pozostałe grupy oraz nauczyciel w razie potrzeby uzupełniają informacje.

 7. Uczniowie proszeni są o zapoznanie się z filmem i wykonanie do niego poleceń.

 8. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych poleceń.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel zawiesza na tablicy arkusz szarego papieru podzielony na pół i podpisany: „Lewa półkula”, „Prawa półkula”. Każdy z uczniów losuje jedną kartkę „Za co odpowiadają półkule mózgu?” (materiały pomocnicze). Uczniowie podchodzą do arkusza szarego papieru i przyklejają w odpowiednim miejscu wylosowaną kartkę.

 2. Uczniowie otrzymują po dwie karteczki (kolor zielony i czerwony).

 3. Nauczyciel czyta zdania podsumowujące lekcję zawarte w materiałach pomocniczych. Uczniowie, jeżeli uznają zdanie za prawdziwe, podnoszą zieloną kartkę; jeżeli uznają je za fałszywe, podnoszą kartkę czerwoną. W przypadku zdań fałszywych chętni uczniowie poprawiają je tak, aby były prawdziwe.

Materiały pomocnicze:

R1T6oNIXZL51k

Załącznik 1. Schemat do uzupełnienia: płaty kory mózgowej.
Plik PDF o rozmiarze 239.01 KB w języku polskim
R1SZdcIeYPdIQ

Załącznik 2. Za co odpowiadają półkule mózgu?
Plik PDF o rozmiarze 69.63 KB w języku polskim

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne nr 7 i 8.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania filmu:

Film powinien zostać wykorzystany w fazie realizacyjnej lekcji.