Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Magdalena Filewicz

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Główne źródła konfliktów zbrojnych

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres rozszerzony, klasa II

Podstawa programowa

VII. Współpraca i konflikty: sieć powiązań postkolonialnych, organizacje współpracy politycznej, społecznej i gospodarczej, przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych.

Uczeń:

3) wyjaśnia przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych w wybranych regionach świata oraz ich wpływ na zmiany granic państw, migracje ludności, struktury społeczne, gospodarkę i środowisko przyrodnicze.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • umiejętność osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie konfliktu zbrojnego i wojny,

 • wymienia i opisuje źródła konfliktów zbrojnych,

 • podaje przykłady konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie,

 • wskazuje na mapie świata miejsca występowania ważnych konfliktów zbrojnych.

Strategie nauczania: asocjacyjna, emocjonalna

Metody i techniki nauczania: blended learning

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, rzutnik, atlas świata, mapa polityczna świata

Materiały pomocnicze

Keegan J., Historia wojen, tłum. G. Woźniak, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Przedstawienie celów lekcji.

 • Wprowadzenie do tematu. Uczniowie we wspólnej dyskusji określają różnice między pojęciem wojny a konfliktu zbrojnego. Nauczyciel w razie potrzeby wspiera uczniów.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel w krótkim wykładzie omawia główne przyczyny konfliktów zbrojnych – społeczno‑polityczne, ekonomiczne i ideologiczne. Uczniowie podają znane im przykłady konfliktów zbrojnych z XX i XXI wieku, określają ich genezę.

 • Następnie uczniowie w grupach zapoznają się z grafiką interaktywną. Charakteryzują konflikty, które miały miejsce dawniej, a także te, które toczą się obecnie.

 • Uczniowie wykonują polecenia zawarte w tej części e‑materiału, nauczyciel czuwa nad poprawnością odpowiedzi uczniów.

Faza podsumowująca

 • Podsumowanie i utrwalenie wiedzy poprzez rozwiązanie ćwiczeń zawartych w e‑materiale (wskazanych przez nauczyciela).

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Ocena aktywności uczniów podczas zajęć.

Praca domowa

 • Praca pisemna na temat wybranego konfliktu zbrojnego po II wojnie światowej.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Grafika interaktywna może zostać wykorzystana podczas innych zajęć dotyczących konfliktów zbrojnych (zakres podstawowy: VII. 3, VII. 5, VII. 6).